През май експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 298 проверки на 275 обекта, като 146 от тях са извънредни. За този период в институцията са постъпили 33 сигнала и 18 жалби от граждани, като на всички екипите са реагирали своевременно.

При осъществения контрол са дадени 38 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са и 4 акта. Те са за нарушаване на условия по компонент „въздух“ от страна на промишлено предприятие, за работа на търговски обект без необходимото разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, за превишаване на индивидуалните норми за емисии във водите от производствен цех. Акт е съставен и на дружеството за извършване на дейност без издаден регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци.
Издадени са и 4 наказателни постановления на дружества с наложени имуществени санкции. Всички те са за нарушаване изискванията на Закона за водите и установени отклонения от предвидените условия в издадените разрешителни за заустване.
Продължават и проверките на екоинспекторите за установяване на нерегламентирани замърсявания по населените места във връзка с дадено предписание на кметовете за почистване на речни корита и прилежащи територии. Извършени са 22 планови проверки на защитените местности „Шарения остров“, гр. Първомай и „Поповата ада“, с. Виница, както и на резерват „Червената стена“. Осъществен е контрол върху дейността на пунктове за изкупуване на охлюви. Проверявани са опитни полета, оранжерии и фитостатни помещения с цел превантивен контрол върху работата с генномодифицирани организми. В резултат на бързите действия на експертите са спасени пет екземпляра защитени видове животни – керкенез, бързолет, папуняк, щъркел и таралеж, които са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора. След постъпили предложения за обявяване на вековни дървета от вида летен дъб за защитени, в село Браниполе, общ. Родопи са извършени необходимите проверки на място.
Не по-малко натоварена е била и работата на експертите при осъществяване на превантивна дейност. През изминалия месец са осъществени изискуемите от екозаконодателството процедури за 315 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, включително и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Изготвени са 23 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на предложенията за инвестиции. Издадени са 2 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони, 1 решение за извършване на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, 13 регистрационни документи по реда на Закона за управление на отпадъците. Екоинспекцията е издала и 12 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения, свързани с интензивно животновъдство, изграждането на дълбоки сондажи, на обекти с обществено предназначение, инсталации за обезвреждане и оползотворяване на отпадъци, производството на захарни изделия.
Над 400 документа са публикувани са интернет страницата на РИОСВ – Пловдив с цел осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията. На 11 заинтересовани страни е предоставена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Вярвайки, че формирането на екологично самосъзнание е от изключителна важност за обществото, през РИОСВ организира редица образователни и информационни инициативи – иновативни открити уроци, мероприятия със студенти, бъдещи еколози, изложби и други.

 

banner

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space