ОВЕН

Ве­ли­ко­ле­пен е пе­тък за Ов­ни­те и го­во­ри за пром­яна в тяхно­то со­циал­но по­ло­же­ние. Тя ще бъ­де по­ло­жи­тел­на, проя­ве­те ак­тив­ност и къс­ме­тът ще ви прид­ру­жа­ва навс­якъ­де. Важ­ни са об­щес­тве­ни­те ви кон­так­ти, от кои­то ще пос­лед­ват но­ви пред­ло­же­ния и материални придобивки.

ТЕЛЕЦ

Не­ве­роя­тно ус­пе­шен ден и вие ще из­пъл­ни­те прог­ра­ма­та си мак­си­мал­но. Мо­же­те да оча­ква­те от то­зи ден из­пъл­не­ние на обе­ща­ние, кое­то ще ви по­мог­не за же­ла­на из­ява, ней­но­то осъ­щест­вява­не ще бъ­де дъл­гот­рай­но. От про­фе­сио­нал­ни­те ан­га­жи­мен­ти денят е бе­зуп­ре­чен.

banner

БЛИЗНАЦИ

Мно­зи­на от Близ­на­ци­те ще пъ­ту­ват в пе­тък, дру­ги ще про­ве­дат важ­ни сре­щи и раз­го­во­ри със зна­че­ние за бъ­де­ще­то, а тре­ти ще бъ­дат от­го­вор­ни пос­ред­ни­ци при осъ­щест­вява­не­то на тър­гов­ска или дру­га дей­ност. Ва­ши­те ре­зул­та­ти ще бъ­дат за­бе­ле­жи­тел­ни. Шанс за любовна авантюра.

РАК

В пе­тък ан­га­жи­мен­ти­те и от­го­вор­нос­ти­те на Ра­ци­те са раз­нооб­раз­ни, за някои свър­за­ни със съ­деб­но де­ло за нед­ви­жим имот, об­щес­тве­ни кон­так­ти, ре­мон­ти вкъ­щи и т.н., от кои­то ре­зул­та­ти­те ще бъ­дат удо­влет­вор­ява­щи. В до­ма – пъл­но­та и мно­го ра­дост. Неочаквани вести от далеч.

ЛЪВ

Мрач­ни­те мис­ли и нас­трое­ния са ви на­пус­на­ли и вие от­но­во сте го­то­ви за дей­ствия. Пе­тък вли­за в ко­лек­ция­та на бриля­тни­те дни. Всич­ко до мо­мен­та е прик­лю­чи­ло, пред­стои ви съ­щес­тве­на пром­яна и по­бе­до­но­сен ход. Ще по­лу­чи­те нав­ре­мен­на и мощ­на под­кре­па от приятели.

ДЕВА

Пе­тък ще ви до­не­се мно­гоо­чак­ва­но­то ус­по­кое­ние за раз­ви­тие­то на де­ло­вия ви жи­вот. Оно­ва, с кое­то трябва да се при­ми­ри­те, е из­вес­тна пром­яна, ха­рак­тер­на за ус­ло­вия­та и дей­ствия­та ви. Денят сла­га на­ча­ло на нов ци­къл – как­то про­фе­сио­на­лен, та­ка и ли­чен. Успех в хазарт-ни игри.

ВЕЗНИ

Дос­та се­риоз­ни са днес Вез­ни­те. Някои ще бъ­дат нео­чак­ва­но кри­тич­ни и стро­ги към око­лни­те, кое­то в оп­ре­де­ле­ни слу­чаи ще ви нап­ра­ви неуз­на­вае­ми. Пе­тък съз­да­ва доб­ри пред­пос­тав­ки за пол­зот­вор­ни кон­так­ти и пос­ти­га­не на про­фе­сио­нал­ни ус­пе­хи. Нова любов може да обърка плановете ви.

СКОРПИОН

Пе­тък е ус­пе­шен за всич­ко и някои от вас ще дей­стват на ши­рок пе­ри­ме­тър. Всич­ки от Скор­пион мо­гат да се зае­мат ве­че с осъ­щест­вява­не­то на не­що, кое­то на­ми­рат за труд­но пос­ти­жи­мо. Ус­пе­хът е с вас и лес­но ще из­пъл­ни­те за­ми­съ­ла си. Ще има­те ус­пе­хи. Радостни мигове със семейството.

СТРЕЛЕЦ

Денят е мно­го до­бър и мо­же­те да из­би­ра­те спо­ред на­ме­ре­ния­та и пред­по­чи­та­ния­та си. Стрел­ци­те ще се ус­тремят глав­но в две на­со­ки на осъ­щест­вява­не днес. Те са лич­на­та и про­фе­сио­нал­на­та из­ява, шан­со­ве­те ви за доб­ри пос­ти­же­ния са из­рав­не­ни. Неочаквано обаждане свързано с пътуване.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те ще бъ­дат до­вол­ни от пос­тиг­на­то­то в пе­тък. Някои са пре­диз­ви­ка­ли раз­движ­ва­не в служ­ба­та, от то­ва ще има бла­гоп­рия­тни пос­ле­ди­ци за вас. Денят се свър­зва с пром­яна във фи­нан­си­те ви. В ко­ле­гиал­ни­те сре­ди са въз­мож­ни и лю­бов­ни кон­так­ти, които да прераснат в нещо сериозно. Не е препоръчително да се забърквате в афери със заети хора.

ВОДОЛЕЙ

Дос­та ус­пе­шен пе­тък и по­ве­че­то от вас са ене­ргич­ни се­га, а дей­ствия­та ви се ха­рак­те­ри­зи­рат с неот­стъп­чи­вост. Най-лес­ни ще ви бъ­дат про­фе­сио­нал­ни­те ус­пе­хи. Мно­зи­на ще ги свър­жат с пре­го­во­ри от­нос­но по-на­та­тъш­но­то си раз­ви­тие. Денят е уда­чен за де­ло­ви кон­так­ти, ще проведете успешни бизнес преговори и ще подпишете успешно партньорско сътрудничество.

РИБИ

Сил­но из­ра­зе­на е ва­ша­та въз­мож­ност за при­до­бив­ки днес. Те имат оп­ре­де­ле­но фи­нан­сов ха­рак­тер и са свър­за­ни с лич­на­та ви ак­тив­ност. Се­га къс­ме­тът ви е мно­го си­лен и до­ри да рис­ку­ва­те, няма да за­гу­би­те. Мо­же­те да раз­чи­та­те и на ха­зар­тен шанс, но преценете докъде можете да стигнете в залаганията си. Среща с весела компания в късните часове

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space