Близо 20% от населението на страната живее в София

19.5% от населението на България живее в София. Това показват данни от националното преброяване, представени от Националния статистически институт (НСИ), предава БНТ.

Според данните от Преброяване 2021 населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789 души. Жените са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%).

Населението на област София (столица) е 1 274 290 души. Това означава, че на територията ѝ живее 19.5% от населението на страната. Жените са 668 513 (52.5%), а мъжете 605 777 (47.5%), или на 1000 жени се падат 906 мъже.

В периода между последните две преброявания населението в София е намаляло със 17 301 души (1.3%). В страната за този десетгодишен период това е областта с най-малка загуба на население, показват данните на НСИ от преброяването в България.

Територията на Столична община е разпределена на 24 административни района. С население над 50 000 души са 13 от тях. В тях живее 73.8% от населението на Столична община. През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението в повечето райони в Столична община, като най-голямо е в район "Средец" (-20.6%).

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.2%, а на мъжете - 15.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 44 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на област София (столица).

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 249 605 души или 19.6% от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 47 977, или с 23.8%.

Населението във възрастовата група 15-64 навършени години е 838 390 души или 65.8%. Спрямо 2011 намалява с 92 333, или с 9.9%. Делът на населението в активна възраст (15 - 64 години) е най-висок в София - 65.8% от населението на областта.

Banner 468 x 60 px