И.Д. Обществен посредник на територията на община Пловдив инж. Борислав Стаматов отчете дейността си за последните 6 месеца:
За отчетния шестмесечен период в институцията на Обществения посредник на територията на община Пловдив постъпиха 114 броя сигнала, което е малко повече спрямо постъпилите сигнали през същия период на 2023 г. От тях 51 броя са писмени, изложени собственоръчно от гражданите и 63 устни, които са отразени в протоколи. Сигналите са разпределени в 17 направления. В анализа липсват и доста нерегистрирани сигнали, които са получени по телефон или за тях са проведени лични срещи.
Гражданите поставят пред обществения посредник сигналите си по няколко начина: на място в приемната; по електронна поща; по телефон; при лични срещи. След получаване на сигнала гражданите се осведомяват за предприетите действия по случая в рамките на един до три дни, въпреки дадения срок до две седмици, съгласно действащия Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Пловдив. Както и през изминалите години, така и през 2024 г., по наша преценка сме посещавали на място визирания от гражданите проблем.
Настоящият анализ е изготвен спрямо спецификата му да не се навлиза в описание на детайлите в сигналите по ресори, което иначе правим в годишните отчети, а да обединяваме под някакъв общ знак поставените проблеми.
В разделът „Други“ обикновено разпределяме сигнали, които биха могли и да причислим като такива, за които липсват правомощия да работим по тях, но нашето желание е на максимален брой граждани да бъдем полезни с каквото е възможно. Същият е увеличил активността си повече от два пъти спрямо същия период на 2023 г. и това е причината, поради която той е начело на нашата количествена рекапитулация. Проблеми от най-различно естество са поставяни пред нас и тяхното обобщаване не е възможно, освен налагащия се извод, че гражданите се нуждаят от институция, към която да се обръщат за някакъв въпрос и веднага да им бива даван отговор.
Градският транспорт на Пловдив не е добър, не отговарящ на съвременните изисквания за бърз, удобен, редовен и екологичен градски транспорт и това е причината за второто място на раздел „Транспорт и безопасност на движението“. Единственото хубаво нещо, което може да се каже за него е, че той е евтин, а оттам и социален, макар че той трябва да е такъв, защото обслужва най-уязвимите групи на града.
На трето място по активност е раздела „Устройство на територията; незаконно строителство“. Той продължава да е важна част от нашата работа. За първи път откакто съществува институцията на обществения посредник той е на трето място, а досега винаги е заемал първо или второ място по брой постъпили сигнали и жалби. В сравнение за същия период на миналата година, намаляването е с около 35%, но промяна не се дължи на някаква фундаментална промяна на работата на администрацията или нагласата на гражданите, а е по-скоро чисто статистическа констатация.
В първото шестмесечие на 2024 г. са отчетени рекорден брой сигнали в ресор „Електроснабдяване и Електроразпределение; Топлофикация“ и той се класира на 4-то място на количествената ни класация. В подресор „Електроснабдяване и Електроразпределение“ поставените въпроси не касаят качеството на предоставяната услуга на абонатите и бихме ги квалифицирали по-скоро като индивидуални казуси. В подресор „Топлофикация“ има доста поставени казуси, отчитайки редовната неудовлетвореност от т.нар. такса за сградна инсталация. Очевидно е, че този проблем „виси“ на раменете на законодателя и той трябва да бъде колкото е възможно по-скоро да бъде разрешен справедливо и за двете страни, тъй като до този момент губещи са гражданите.
Следват ресори, които са средно активни. В ресор „Етажна собственост“ като количество постъпиха обичайния брой сигнали и жалби. Те отново бяха разнообразни, но и повтарящи се като тематика от минали периоди. Зачестиха обаче сигнали за неудовлетвореност от работата на професионалните домоуправители, което показва, че института на професионалния домоуправител не работи добре.
В ресор „Административно-техническо обслужване“ за първи път от много време насам не отчитаме казуси, свързани с изчислението и налагането на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци или както са по-популярни в масовия език данък сгради и такса смет. Поставените проблеми бихме ги квалифицирали като индивидуални и като такива не показват лоша тенденция при общуването на гражданите с местната и държавна администрация, а ние сравнително бързо достигахме до нужната информация, която се търсеше от жалбоподателите.
Сериозният спад отчетен в раздела „Приключени случаи, поради липса на правомощия“ през съответния период за миналата година сега се възобновява частично, поради отново възстановената активност от една неформална група от граждани, която през изтеклите години редовно ни изпращат сигнали главно по електронната ни поща и по които многократно е работено или е изразявано становище.
Раздел „Социална политика“ по принцип винаги е един от водещите като брой на подадени сигнали, но изминалото шестмесечие обаче го отчита като средно активен, но това в никакъв случай не означава, че проблемите с тази специфика са намалели за нуждаещите се граждани.
Раздел „Мобилни оператори“ е без резки промени в броя на сигналите през последните години. Няма как и да има някакво съществено различие в поставените теми, а те са едни и същи през целия период, откакто се предоставят подобни услуги.
В отчетния период за ресор „Сметоизвозване и чистота на улиците“ темите, които поставят гражданите за решаване, са същите, каквито са поставяни във времето през по-предишни години.
Следват най-слабо активните сигнали. През първото шестмесечие на 2024 г. в раздела „Екологични проблеми“ постъпиха необичайно малко сигнали, което отдаваме не на някакво драстично подобряване на екологичната картина в нашия град, а на случайно стекли се обстоятелства. Поставените въпроси не засягат по-големи проблеми на гр. Пловдив, като замърсяването с фини прахови частици, шумово замърсяване и други подобни.
Гражданите по-рядко поставят при нас проблеми с тематика съотносима към раздел „Здравеопазване“, затова не бихме си позволили да кажем в тази връзка, че в Пловдив няма такива казуси. Една тема обаче постоянно присъства при нас, а именно забавяне във времето при преосвидетелстване и издаване на нови решения на ТЕЛК.
Анализът на направление „В и К“ сочи, че сигналите през изминалото полугодие са по-малко от същия период на миналата година, но това не е поради някакво драстично подобряване на работата на ВиК дружеството. Касае се просто за един статистически отчет, който е с плаващи данни във времето.
По принцип в направление „Регистрация на търговски обекти; търговска дейност“ постъпват малко сигнали и жалби, дори понякога за половин година не постъпва и нито един такъв.
За разлика от миналата година, когато бяха поставени няколко много съществени проблема, макар и като количество не толкова много, до края на м. юни 2024 г. от наша страна бе съотнесен в ресор „Образование“ само един въпрос. Надяваме се и занапред ресорът да бъде не толкова засегнат, за да има спокойствие за всички нас, че образователният процес в Пловдив е без съществени проблеми.
В ресор „Обществен ред и сигурност“ е подаден също само един сигнал, а в ресор „Достъп до информация“ нито един.
Институцията на обществения посредник, както и през изтеклите години освен всекидневно действаща приемна е организирала мобилни приемни при форсмажорни обстоятелства на място.

 

 

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space