По случай Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“, 21 май – датата, на която преди 32 години беше създадена мрежата от защитени зони „Натура 2000“, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) и Спортен клуб по туризъм „Воден клуб Пловдив“ съвместно представят изложба, посветена на защитена зона „Река Марица“ под надслов „Реката и хората“.
Инициативата има за цел да запознае с философията на екологичната мрежа „Натура 2000“ и новаторския й подход: човекът и природата работят най-добре в партньорство помежду си. Това носи множество предимства както за опазването и управлението на уязвими видове и местообитания, така и за хората, запазването на икономическата жизнеспособност, благосъстоянието и социалната структура на общностите.
Изложбата съдържа както информация за защитена зона „Река Марица“ и възможностите за спорт и отдих, така и снимки от личните архиви на двете организации от съвместни инициативи – почиствания на речното корито с каяци, провеждани състезания по воден слалом на поддържаното от клуба водно трасе край остров „Адата“, наблюдения на водолюбиви птици, арт ателиета и други образователни инициативи. Фокусът е насочен върху емоционалните ползи, които получаваме от досега си със защитената зона, докато се разхождаме край реката, очаровани от магията й, караме велосипед по крайбрежните алеи, когато съзерцаваме залеза, наблюдаваме богатото биоразнообразие или практикуваме риболов.
Хората с интерес по темата биха могли да се запознаят с подготвените материали до края на месец юни във фоайето на втория етаж на административната сграда на РИОСВ – Пловдив във Водната палата. Изложбата е на разположение на гражданите всеки работен ден.

Река Марица – символ на град Пловдив и любимо място за спорт и отдих на мнозина, е част от екологичната мрежа «Натура 2000». Защитена зона „Река Марица“ е определена по Директивата за хабитатите. Зоната е важен биокоридор, свързващ зоните в цяла южна България.
Предмет на опазване са природни местообитания – алувиални гори от черна елша и планински ясен, крайречни смесени гори от летен дъб, бял бряст, планински и полски ясен, крайречни галерии от бяла върба и бяла топола и др. Зоната представлява местообитание на редица редки и защитени животински видове – лалугер, видра, мишевиден сънливец, червенокоремна бумка, костенурки, голям гребенест тритон, распер, маришка мряна, обикновен щипок, балкански щипок, горчивка. Място за гнездене и размножаване на редица редки и защитени видове птици. Само в рамките на Пловдив се наблюдават 25% от всички видове птици в страната.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space