НЗОК е направила 68 проверки на болници от началото на годината

Във връзка с множество публикации в обществените медии, ангажирани с осъществяваната контролна дейност на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) спрямо лечебните заведения за болнична медицинска помощ (ЛЗБМП), Ви информираме следното:

За периода от 01.01.2021 г. до 10.06.2021 г. са извършени проверки, както следва:

от служители на Централното управление на НЗОК са извършени 68 проверки в 22 държавни ЛЗБМП, 17 общински ЛЗБМП, 6 ЛЗБМП със смесено участие (държавно и общинско) и 23 частни ЛЗБМП;

от служители на РЗОК са извършени 1488 проверки в 84 държавни ЛЗБМП, 98 общински ЛЗБМП, 20 ЛЗБМП със смесено участие (държавно и общинско) и 43 частни ЛЗБМП.

Контролът по изпълнение на договорите с лечебните заведения за болнична медицинска помощ се осъществява чрез проверки, извършени от длъжностни лица – служители на НЗОК, от длъжностни лица от РЗОК – контрольори, с правомощия, определени по реда на чл. 73 от Закона за здравното осигуряване. Проверките могат бъдат планови, внезапни и по повод на подадени жалби. Резултатите от извършените проверки се отразяват в протокол, като екземпляр от същия се предоставя на лицето – обект на проверката, срещу подпис, а копия от него се изпращат на управителя на НЗОК, съответно - на директора на РЗОК и на съответната районна колегия на съсловната организация на лекарите или на лекарите по дентална медицина.

На основание чл. 73, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, контролните органи на НЗОК нямат право да разпространяват данни, станали им известни при извършването на дейността, освен в случаите, предвидени в закон.

Banner 468 x 60 px