ОВЕН

Днес Ов­ни­те са пре­въз­бу­де­ни и нес­та­бил­ни в емо­цио­нал­но от­но­ше­ние, има­те при­чи­на да сте не­до­вол­ни и ези­кът ви е мно­го изо­стрен. То­ва ви пра­ви не­же­ла­ни съ­бе­сед­ни­ци в служ­ба­та. Не е из­лиш­но да знае­те, че кон­тро­лът над нер­ви­те и гне­ва днес мо­же да ви оси­гу­ри под­кре­па на на­чал­ни­ци­те. Неб­ла­го­по­лу­чия във фи­нан­со­ви­те опе­ра­ции в чет­вър­тък.

ТЕЛЕЦ

banner

Тел­ци­те днес нямат осо­бе­но же­ла­ние за де­ло­ва ак­тив­ност и не е из­клю­че­но денят да пре­ми­не под сянка­та на лент­яйства. Та­ко­ва от­пус­ка­не ще има край­но неб­ла­гоп­рия­тен ефект, а в някои слу­чаи ще пре­диз­ви­ка пе­чал­на раз­връз­ка в слу­жеб­ни­те ви от­но­ше­ния. Денят но­си неус­пе­хи в про­фе­сия­та, не вли­зай­те в про­ти­во­ре­чия с ко­ле­ги.

БЛИЗНАЦИ

В чет­вър­тък ус­пе­хът не ви от­ми­на­ва, а в служ­ба­та е въз­мож­но да по­лу­чи­те пох­ва­ла от на­чал­ни­ка си или да има­те няка­къв мо­ра­лен сти­мул за про­фе­сио­нал­на ак­тив­ност. С по-гол­ямо вни­ма­ние трябва да се от­нас­яте към здра­ве­то си, се­га то не е за пре­неб­рег­ва­не. Ус­пеш­ни­те кон­так­ти днес са ва­лид­ни за мно­го от Близ­на­ци и обе­ща­ват доб­ро раз­ви­тие.

РАК

Трябва мно­го да се па­зи­те от са­мо­над­цен­ява­не днес. То спо­кой­но мо­же да ста­не при­чи­на за го­ле­ми за­гу­би. Най-зас­тра­ше­на­та сфе­ра са ва­ши­те фи­нан­со­ви взаи­моот­но­ше­ния. Ос­вен то­ва, ако някой дъл­жи па­ри или са му необ­хо­ди­ми за оп­ре­де­ле­на ра­бо­та, а не ги при­те­жа­ва, да не за­ла­га нед­ви­жим имот или собс­тве­но­то жи­ли­ще.

ЛЪВ

При Лъ­во­ве­те е на­ли­це опа­снос­т от фи­нан­со­ва за­гу­ба в чет­вър­тък, но при ус­ло­вия на не­ра­зу­мен риск. В из­вес­тен сми­съл има­те пра­во да се ос­но­ва­ва­те на шанс, но не се­га и не свър­зан със слу­чай­нос­тта. Про­фе­сио­нал­ният ден е по-ско­ро оте­гчи­те­лен, от­кол­ко­то до­бър или лош. Въз­мож­ни са неб­ла­гоп­рия­тни мо­мен­ти във взаи­моот­но­ше­ния­та с ко­ле­ги­те.

ДЕВА

Днес при Де­ви­те е на­ло­жи­тел­на про­фе­сио­нал­на реор­га­ни­за­ция или пром­яна в някак­ва сте­пен, зас­яга­ща тех­ни­те на­чи­ни на дей­ствие. Кол­ко­то по-ско­ро за­поч­не­те, тол­ко­ва по-бър­зо ще се за­рад­ва­те на трай­ни ус­пе­хи. Но днес ще ви пре­чат мно­го су­бек­тив­ни фак­то­ри за то­ва, вклю­чи­тел­но и убе­де­нос­тта в собс­тве­на­та не­пог­ре­ши­мост.

ВЕЗНИ

Не­га­тив­ни слу­жеб­ни об­стоя­телс­тва и та­ки­ва от зао­би­кал­яща­та ви дей­стви­тел­ност ще реф­лек­ти­рат вър­ху вас и в зна­чи­тел­на сте­пен ще по­ни­жат нас­трое­ние­то ви в чет­вър­тък. Не е из­клю­че­но ого­рче­ние­то да дой­де от прия­те­ли или род­ни­ни. Важ­на е твър­дос­тта, с коя­то ще пос­рещ­не­те из­явле­ния­та или на­пад­ки­те на дру­ги­те.

СКОРПИОН

Днес сте сил­но за­ви­си­ми от су­бек­тив­на­та си са­моо­цен­ка, коя­то ще на­ка­ра мно­зи­на от вас да се лас­каят мис­ле­но и да се дър­жат с пре­неб­ре­же­ние към дру­ги­те. Ни­ко­га не заб­равяй­те, че не­за­ме­ни­ми няма. То­ва е най-от­рез­ви­тел­ният душ, кой­то мо­же­те да взе­ме­те. Чет­вър­тък ви пре­дос­тавя доб­ри въз­мож­нос­ти за пос­ти­га­не на съг­ла­сие по де­ло­ви проб­ле­ми.

СТРЕЛЕЦ

Чет­вър­тък е по­ло­жи­те­лен и за по­ве­че­то от вас без­проб­ле­мен. Еве­нтуал­но меж­ду прия­те­ли е въз­мож­но да въз­ник­нат сблъ­съ­ци. При биз­нес­ме­ни­те не е из­клю­че­но кав­га по­ра­ди про­ти­во­по­лож­ни ин­те­ре­си. Чет­вър­тък бе­ле­жи на­ча­ло­то на неп­ро­дъл­жи­те­лен бла­гоп­рия­тен пе­риод, кой­то има от­но­ше­ние към ва­ши­те об­щес­тве­ни кон­так­ти. Вни­ма­вай­те за здра­ве­то си.

КОЗИРОГ

Ва­ши­те гри­жи днес ще бъ­дат свър­за­ни със слу­жеб­ни за­дъл­же­ния, кои­то в мно­го слу­чаи ще пре­диз­ви­кат про­ти­во­ре­чие­то на ко­ле­ги, а ако из­тър­ве­те нер­ви­те си, не са из­клю­че­ни кон­фрон­та­ции. Та­ки­ва мо­гат да въз­ник­нат в някои от об­щес­тве­ни­те ви кон­так­ти или при фи­нан­со­ви от­но­ше­ния с дру­ги­те. Неб­ла­го­по­лу­чия­та ще реф­лек­ти­рат вър­ху вас.

ВОДОЛЕЙ

Осо­бе­но по­ле­зен ден, за­що­то ще ви нау­чи на не­що, кое­то до­се­га е уб­ягва­ло от по­лез­ре­ние­то ви. При по-не­въз­дър­жа­ни­те меж­ду вас е въз­мож­но то­зи урок да бъ­де по­лу­чен при драс­тич­ни об­стоя­телс­тва. Някои слу­жеб­ни неп­рия­тнос­ти днес не би­ва да ви ка­рат да пре­жив­ява­те те­зи об­стоя­телс­тва дра­ма­тич­но. Де­ло­ви­те ви кон­так­ти ще се раз­ширят и за­дъл­бо­чат.

РИБИ

Вярно е, че не прес­та­ва­те да се ко­ле­бае­те, и то­ва е ос­но­ва­та на ва­шия дей­стви­те­лен неус­пех, кой­то е мним, за­що­то да се на­ре­че ед­но явле­ние ус­пеш­но или неус­пеш­но, трябва да се “из­кон­су­ми­ра” пре­ди то­ва. Ва­шият шанс ос­та­ва не­по­кът­нат, но не се ко­ле­бай­те и дей­ствай­те бър­зо. В служ­ба­та не се кон­фрон­ти­рай­те, ще за­гу­би­те по­зи­ции­те си.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space