Destiny

МФ: Бюджетът е на плюс в края на май с над 600 милиона лева

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по КФП на касова основа към май 2022 г. е положително в размер на 605,1 млн. лв. (0,4 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 324,4 млн. лв. и по европейските средства в размер на 280,7 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2022 г. са в размер на 22 849,5 млн. лв. или 39,9 % от годишните разчети[1]. Постъпленията нарастват с 2 373,9 млн. лв. (11,6 %) спрямо отчетените към май 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 2 343,7 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 30,2 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 17 768,4 млн. лв., което представлява 39,5 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 2 042,5 млн. лв. (13,0 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 77,8 % от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 2 987,0 млн. лв. или 32,5 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 8 718,5 млн. лв. (41,4 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 6 293,5 млн. лв. (42,6 % от планираните), от акцизи възлизат на 2 220,4 млн. лв. (37,5 % от разчета), а тези от мита са в размер на 179,0 млн. лв. (59,1 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 756,8 млн. лв. или 54,8 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5 306,2 млн. лв., което представлява 39,6 % от разчетените за годината.

 Неданъчните приходи са в размер на 3 967,3 млн. лв. и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 113,8 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2022 г. възлизат на 22 244,4  млн. лв., което е 35,2 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към май 2021 г. бяха в размер на 20 616,2 млн. лева.

Нелихвените разходи са в размер на 21 200,0 млн. лв., което представлява 35,0 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 19 999,2 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 190,3 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 10,5 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 372,2 млн. лв. (56,0 % от планираните за 2022 година).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31 май 2022 г. от централния бюджет, възлиза на 672,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

 

Размерът на фискалния резерв към 31.05.2022 г. е 9,37 млрд. лв., в т.ч. 8,34 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,03 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Banner 468 x 60 px