Бандитите у нас олекнали с 12 млн. лв. в полза на държавата

12 млн. 172 хил. 552 лв. e сумата която е присъдена в полза на държавата по исковете, предявени от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, а отхвърлените искове са на стойност 7 млн. 426 хил. 906 лв. Това стана ясно от доклад на КПКОНПИ за 2020г., който депутатите приеха, предава Монитор.

По отношение на конфликта на интереси Комисията е получила 242 сигнала през 2020г., за сравнение през 2019 г. били 166 а през 2018г. - 119.

Приетите решения от Комисията са 373 за 2020 г. като броят им е по голям в сравнение с предходните години, защото са приети решения във връзка със сигнали, постъпили през 2019 г. Решенията с установен конфликт на интереси са 30, като броят им е най-голям спрямо трите години. Решенията, при които не е установен конфликт на интереси са 92, а решенията, които са за прекратяване на производство за конфликт на интереси са 9. Наложените глоби през 2020 г. от установените конфликти на интереси са 610 000 лв., в сравнение с 2019 г., когато са били значително по малко - 203 000 лв. Потвърдените решения на КПКОНПИ от ВАС през 2020 г. са 11, а отменените решения от съда са 5.

По отношение на направлението „Противодействие на корупцията“ – през 2020 г. са постъпили общо 491 прокурорски проверки, по които са извършвани и се извършват оперативно-издирвателни и справочни мероприятия. По 386 преписки /включително и такива от 2019 год./ работата е приключена и резултатите са докладвани на съответните прокурори. По 74 случая са установени данни за извършени корупционни престъпления.

 През 2020 г. в дирекцията са получени по компетентност 810 сигнала, по които са извършени конкретни действия съобразно правомощията на органите.

 По направление „Превенция на корупцията“ през 2020 г. са съгласувани общо 79 законопроекта, по отношение на 22 от тях са установени индикации за корупционен риск и са направени 48 предложения за редакция на текстове с цел намаляване и избягване на този риск. От общия брой направени предложения 64,6% са приети, 18,7% не са приети, а за 16,7% все още се очаква информация от вносителите на законопроектите.

За трета поредна година се извършва анализ на съответствието на антикорупционните планове на 35 първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет за 2019 г. Проследено е изпълнението на планираните от ведомствата 595 антикорупционни мерки.

Дирекция „Публичен регистър“ през 2020 г. е извършила проверка по отношение на 21 587 задължени лица, включително свързаните лица. Проверката е приключила с доклад за несъответствие за повече от 2900 лица. През 2020 г., дирекция „Публичен регистър“ е обработила и проверила подадени декларации от 11 461 задължени лица от различни категории. Приетите декларации са публикувани на интернет страницата на Комисията. Общо 679 лица, заемащи висши публични длъжности не са подали или са подали извън законоустановения срок декларациите си. За 72 лица от тях, комисията вече е приела решения за започване на проверка по реда на Глава десета от закона.

По направление „Отнемане на незаконно придобитото имущество“ през отчетния период са образувани 2488 проверки. Традиционно това са проверки, които започват по уведомление на Прокуратурата, но 113 от тях са по информация, която е събрана от Публичния регистър и Комисията е взела решение и е предоставила на директорите извършване на проверки за лица от обхвата на чл. 6 – това са висши длъжности, които се заемат от лицата, подложени на проверка.

Общо през отчетния период са приети 235 решения за образуване на производства. Сумите на бъдещите искове по тези производства възлизат на около 467 млн. лв. Обезпеченото имущество е приблизително на стойност 219 млн. лв.

Устойчива е тенденцията за предявяване на искове. През 2020 год. те са толкова, колкото и през предходната – 255, като стойността на претендираното имущество е в размер на приблизително 822 млн. лв.

Предявените искове, които са пред трите инстанции на съдилищата в Република България, са 690, като претенцията, която е отправила Комисията в полза на държавата, е в размер на 3 млрд. 507 млн. 141 хил.

През отчетния период са влезли в сила общо 47 решения на българските съдилища. По тях са уважени изцяло 21 иска, частично уважени са 17, изцяло отхвърлени са 9 иска и съответно частично отхвърлени са 17.

Banner 468 x 60 px