Destiny

ВМРО с предложения за изменения на бюджета на Пловдив

Общинските съветници Камен Шишманов, Стефан Послийски и Нина Гьошева-общински съветници от ППГОС „Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО“ с предложение за допълнение към Предложение с вх.№ 19 XI-201 от 06.06.2019 год., касаещо Изменение на бюджета на Община Пловдив за 2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОТЕВ,

 С Решение № 29, взето с Протокол №2 от 30.01.2019 г. на Общински съвет – Пловдив се прие бюджетът на Община Пловдив за 2019 г. С т.28 от Решението Общинския съвет е одобрил от бюджета на община Пловдив целево да се разходват средства за реализиране на проект „Европейска столица на културата през 2019 година“. С Решение № 67, взето с Протокол № 4 от 28.02.2019 година на Общински съвет-Пловдив се прие бюджетът на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за 2019 година. Утвърденият бюджет на фондацията за 2019 година е общо в размер на 11 073 950 лв. /единадесет милиона седемдесет и три хиляди деветстотин и петдесет лева/, като 7 123 980 лв./седем милиона сто двадесет и три хиляди деветстотин и осемдесет лева/  са от община Пловдив.

С предложение с вх.№ 19 XI-201 от 06.06.2019 год. се предлага Изменение на бюджета на община Пловдив за 2019 година. В него е посочена, че от Фондацията информират, че се очаква да реализират икономия в размер на 700 000 лв. от средствата, които са предвидени за 2019 година от община Пловдив.

В Приложение №2 към Предложението е поместена и Справка за намаление на бюджета на общинска фондация „Пловдив 2019“ за 2019 година. От нея е видно, че реализираната икономия ще е от 4 дейности, както следва:

-Средства по реализация на проекти, инициирани от ОФ „Пловдив 2019“ - „минус“ – 100 000 лева;

-Отворена покана за проекти през 2019 и 2020 година – Наследство - „минус“ – 400 000 лева;

-Отворена покана Читалища-проект Наследство - „минус“ – 150 000 лева;

-Програма Форум 2019 и Доброволческа програма - „минус“ – 50 000 лева;

Или общо всичко разходите са „минус“ – 700 000 лева.

Това предложение за изменение се прави само 3 месеца след приемането на бюджета на ОФ „Пловдив 2019“ и то именно в годината, в която Пловдив е „Европейска столица на културата“.

Ние считаме, че изключително краткото време от приемането на бюджета до началото на м.юни не е достатъчно, за да се усвоят предвидените по бюджета средства,  а и явно не са положени достатъчни усилия от екипа на ОФ „Пловдив 2019“.

Във връзка с гореописаното правим следните ПРЕДЛОЖЕНИЯ, без да се изменя общата му рамка. 

1)Да се запазят предвидените Средства по реализация на проекти, инициирани от ОФ „Пловдив 2019“ -  и вместо „минус“ – 100 000 лева да останат средства в размер на 90 000 лева като се предвидят  по 15 000 лв. за всеки един от 6-те района в община Пловдив. 

 В бюджета за 2019 г. на всеки от районите са отпуснати по 5 000 лева за култура. Средствата са крайно недостатъчни и в предвид, че гр. Пловдив е  „Европейска столица на културата“, считаме, че културните събития и организирането на мероприятия трябва да бъдат насочени и към районите на града, а не само в централна градска част. В предвид това предлагаме сумата за култура да бъде завишена с 90 000 лв., като се предвидят  по 15 000 лв. за всеки район във Функция VІІ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно  дело, Дейност 759- Други дейности по културата- местна дейност, параграф 10-20 външни услуги.  

2) Да се запазят предвидените средства по Отворена покана за проекти през 2019 и 2020 година – Наследство -  и вместо „минус“ – 400 000 лева да останат тези средства, като се предвидят за обявяване на Отворена покана през 2019 година-Наследство, като се обяви за проект „Съхраняване на част от културното наследство на град Пловдив чрез закупуване на 400 000 броя сиенитни павета“.

3)Да се запазят предвидените средства по Отворена покана Читалища-проект Наследство – и вместо „минус“ – 150 000 лева да останат тези средства, като се предвидят за извършване на вътрешни текущи ремонти, текущ ремонт на покриви, за ремонт на седалки и за закупуване на материали /по параграф 10-15/ за читалищата намиращи се на територията на община Пловдив. Средствата да се предвидят по собствения бюджет.

Предвид горното и на основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от ЗПФ и чл.41 от Наредба за условията  и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив,  предлагам Общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява  изменението на бюджета на Община Пловдив за 2019 г.

2.Одобрява средствата, одобрени в т.II от Решение №67, взето с протокол №4 от 28.02.2019 г.да се намалят с 240 000 лв. (сбора  по т.1 и т.3 от нашето предложение), т.е. от 7 123 980 лв. стават 6 883 980 лв.

3.Одобрява да се намали бюджета на Общинска фондация „Пловдив 2019“ за 2019 година с 240 000 лева.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Пловдив и на кметовете на райони.

МОТИВИ: Настоящето решение се прие на правно основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от ЗПФ и чл.41 от Наредба за условията  и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив и Фактическо основание: Осигуряване на необходимите средства за организиране на културни мероприятия по районите на град Пловдив, за извършване на вътрешни текущи ремонти, текущ ремонт на покриви, за ремонт на седалки и за закупуване на материали /по параграф 10-15/ за читалищата намиращи се на територията на община Пловдив, за проект „Съхраняване на част от културното наследство на град Пловдив чрез закупуване на 400 000 броя сиенитни павета“. 

 

Banner 468 x 60 px