В Пловдив започва строителството на нова детска градина на 1 юни

Община Пловдив започва изграждането на нова детска градина на ул. „Богомил“ на 1 юни -  Деня на детето. Сградата ще бъде изградена по всички съвременни изисквания. Ще бъде на два етажа и в нея ще има четири групи. Предвижда се на  покрива да има слънчева инсталация за битова гореща вода, климатици и централно парно отопление.

Детската градина ще разполага с плувен басейн и физкултурен салон, а дворът ще бъде озеленен, с поливна система, с катерушки, люлки, пейки, сенници, чешма, пясъчник.

Общата стойност на обекта е 1 950 287 лв. Нейното изграждане е част от проекта BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, Процедура „BG16RFOP001-1.003 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“.

Церемонията „Първа копка“ ще се състои на 01.06.2020 г. (понеделник) от 10:00 часа на ул. „Богомил“ № 75А.

Допълнителна информация за целия проект:

Общата сума на целия проекта е  18 106 266.94 лева, като от нея:

• 15 953 713.05 лева ( петнадесет  милиона деветстотин петдесет и три хиляди седемстотин и тринадесет лева и пет стотинки) е БФП (безвъзмездна финансова помощ), от които:

-    Съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР:  13 560 656.08 лв.

-    Национално финансиране:  2 393 056.97 лв.;

• 2 152 553.89 лева (два милиона сто петдесет и две хиляди петстотин петдесет и три лева и  осемдесет и девет стотинки) е собствен принос на Община Пловдив.

Целта на този проект е да допринесе за подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции.

Banner 468 x 60 px