Destiny

Ето как ще е структурирано новото ОП „Зелени системи“

Община Пловдив предлага ОП "Чистота", ОП "Градини и паркове" и ОП "Дезинфекционна станция" да се слеят в ново общинско предприятие – „Зелени системи”. Проектът за Правилник за работата на новата общинска структура вече е публикуван в сайта на общината и започва неговото обществено обсъждане.

С ОП „Зелени системи” се цели да се повиши  ефективността, гъвкавостта и администрирането при изпълнението на важни общински дейности, свързани с осигуряването на по-здравословна и благоприятна среда за живот на гражданите. За това се очаква да допринесе и изграждащата се компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, която също се включва към новото предприятие

При организиране на общ управленски процес се предвижда постигането на много по-добра координация и синхрон в работата, както и по-бързо и ефективно изпълнение на поставените задачи. Отпада припокриването на част от дейностите на сегашните предприятия, дава възможност за намаляване броя на администрацията и финансовите разходи.

В Правилника на ОП „Зелени системи” е посочена организационната структура на предприятието с обща численост 1358 души, от които 1282 са щатен персонал и 76 – сезонни работници. Общинското предприятие се ръководи от директор и осъществява дейност в следните направления:

„Озеленяване” – 299 щатни бройки и 30 души сезонни работници; 7 души от общия щат е административният персонал – 1 заместник-директор, 1 ландшафтен архитект, 1 главен инженер, 1 счетоводител, 1 личен състав, 1 отчетник, 1 административен секретар.

„Чистота” – 939 щатни бройки и 46 души сезонни работници; 25 души от тях е администрацията – 1  директор, 1 зам.-директор, 1 координатор производство, 1 главен счетоводител, 1 заместник-главен счетоводител, 2  счетоводители, 2  касиери, 1 специалист ТРЗ, 2 личен състав, 2 отчетници, 2 юристи, 2  експерти политика по цените, 1 мениджър качество, 2 инспектор по качеството, 2 служители ЗБУТ, 1  служител за връзки с обществеността, 1 административен секрет

„Дезинфекция, дезинсекция и дератизация” – 25 щатни бройки, от които 4 са администрация – 1 заместник-директор, 1 счетоводител, 1 ТРЗ, 1 касиер-домакин.

„Управление на компостираща инсталация” – 12 щатни бройки, под административното управление на направление „Озеленяване”.

„Поддръжка на речните корита” – 7 щатни бройки, под административното управление на направление „Озеленяване”.

Създаването на новото общинското предприятие е в изпълнение водещите политики, залегнали в Програмата за управление на Община Пловдив през 2019-2023 година за  подобряване на жизнената среда. Сред набелязаните мерки в управленската програма е увеличаване дела на зелените площи и подобряване на парковата среда. Акцентира се и върху подобряване качеството на атмосферния въздух чрез ефективното поддържане на чистотата на уличната мрежа, в това число увеличаване на машинното метене и миене на териториите за обществено ползване. Друга основна мярка е запазване на биоразнообразието в Пловдив чрез съхраняване на защитените територии  –  "Хълм на освободителите", "Данов хълм", "Младежки хълм", както и чрез поддържане и опазване на естествената растителност на хълмовете и възстановяване на находища и популация на консервационно значими видове.

Banner 468 x 60 px