Destiny

Отстраняват грешката със застрояване на парк в Пловдив по служебен път

Паркът с площ от 16 декара зад хотел „Санкт Петербург”, заради ограждането на който стотици жители на Пловдив се вдигнаха на протест преди дни, е с грешка в Кадастралната карта, признаха от Агенцията по кадастър.

Грешката в Кадастралната карта е била допусната преди 10 години и предвижда, че имотът е за застрояване. В същото време съществуващият Общ устройствен план на Пловдив и в частност Подробният устройствен план –план за застрояване и регулация (ПУП-ПРЗ) на терена сочат, че паркът е зелена площ и не може да бъде застрояван със сгради или нещо друго, като например паркинг, каквито са последните планове на новия собственик Байрям Солак.

„ПУП-ът на имота не е бил променян през годините. Според ОУП на гр. Пловдив теренът е за озеленяване”, бяха категорични от пресцентъра на община Пловдив. Оттам извършиха проверка по казуса след запитване на Агенция Монитор и уточниха, че абсолютно всички документи, свързани със статута на имота, сочат, че той е зелена зона и не може да бъде застрояван. През годините в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) не са били правени промени на ПУП-а. Редакцията обаче разполага със снимка на Кадастралната карта на терена, закупен през 2017г. от Байрям Солак, според която теренът е отреден за комплексно застрояване.

Затова от Агенция Монитор отправихме питане до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на база на какви документи, издадени от коя институция, община, архив или друга служба, от Агенцията по кадастър са променили статута на имота с площ от 16007 кв.м със собственик фирмата „Парадайс Гардън Резидънс“ ЕООД,  от „Озеленяване” в „Комплексно застрояване”.

Според отговора от пресцентъра на МРРБ „Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр.Пловдив са одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. КККР е влязла в сила и е в режим на поддръжка. ПИ с ИД 56784.506.534 с площ 19026 кв.м, начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“, собственост на „Международен панаир Пловдив“ АД е образуван по Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК-София за одобряване на КККР на гр.Пловдив.”.

През същата година от стария собственик на целия имот зад хотел „Санкт Петербург”, който е с обща площ от 19026кв.м, е било поискано разделянето му на два имота. Единият е с площ от 3 019 кв.м, а вторият е по-големият, който само заради протестите на хората в квартала, все още не е застроен и е с площ от 16007кв.м.

Точно тогава, при разделянето на парка на два имота, е допусната въпросната фактическа грешка и изведнъж от зона за озеленяване и парк, теренът станал за „Комплексно застрояване”. След запитването от Агенция Монитор от Агенцията по кадастър се счетоха за сезирани за грешката с отреждането на имота и обещаха след проверка на документи в община Пловдив да я отстранят служебно.

Междувременно на 3 март работници на новата фирма собственик са изсекли от парка 64 дървета при разрешени за сеч само 9, установи общинска проверка на място. Жителите на кварталите наоколо внесоха и подписка до община Пловдив с над 1000 подписа паркът да бъде запазен, като зелена зона. Те поставиха и искане имотът да бъде откупен от Байрям Солак на среща с кмета Иван Тотев. Той им обеща това да стане след оценка на имота и уточни, че общината няма да може да плати повече от 1,1 милиона лева – цената, която Солак е платил за закупуването на терена.

Отговорът от пресцентъра на МРРБ след запитването на Агенция Монитор:

„Във връзка с поставените от Вас въпроси относно ПИ с ИД 56784.506.1508 по КККР на гр.Пловдив, за това на базата на какви документи, издадени от коя институция, община, архив или друга служба от СГКК-Пловдив са променили статута на имота в „Комплексно застрояване“ със собственик „Парадайс Гардън Резидънс“ ЕООД, с площ от 16007 кв.м и със стар идентификатор 56784.506.534, Ви информираме, че:

Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр.Пловдив са одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. КККР е влязла в сила и е в режим на поддръжка.

ПИ с ИД 56784.506.534 с площ 19026 кв.м, начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“, собственост на „Международен панаир Пловдив“ АД е образуван по Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК-София за одобряване на КККР на гр.Пловдив.

Фирмата-изпълнител  на кадастралната карта на гр.Пловдив е отразила начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“ за ПИ с ИД 56784.506.534, т.е тези параметри за имота са още при одобряване и влизане в сила на КККР през 2009 г.

За сведение – по заявление в вх.№01-300688-28.09.2017 г. в СГКК-Пловдив от „Парк хотел Санкт Петербург инвест“ ЕООД е поискано ПИ с ИД 56784.506.534 с площ 19026 кв.м, начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“ да се раздели на два имота. От разделянето на имота са се образували:

-           ПИ с ИД 56784.506.1507 с площ 3019 кв.м, начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“

-           ПИ с ИД 56784.506.1508 с площ 16007 кв.м, начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“

Начинът на трайно ползване не е променяно и остава такова, каквото е в одобрената КККР.

От одобряване на КККР до настоящия момент начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“ не са променяни от СГКК-Пловдив, както за ПИ с ИД 56784.506.534, така и за последващия  поземлен имот с ИД 56784.506.1508 (стар идентификатор 56784.506.534).

От създаване на КККР до днес никой не ни е информирал за това несъответствие между ПУП и КККР относно тези имоти.

КККР е регистрационна система, която не оказва влияние върху отреждането и отразява фактическото състояние на имота.

В случая в кадастралната карта отразяването на тези параметри, като начина на трайно ползване и отреждането за поземлените имоти по никакъв начин не оказва влияние на самите имоти.

Отреждането на имотите е по ПУП, а не това, което е в КККР.

Начинът на трайно ползване, записан в КК при създаването й, не е от значение и не може по никакъв начин да повлияе на истинското отреждане, което е по ПУП.

Винаги може тези данни да се променят и приведат в съответствие с отреждането на имота по ПУП.

По ПУП отреждането за ПИ с ИД 56784.506.1507 и ПИ с ИД 56784.506.1508 е УПИ II-за обществено обслужване, кв.570 по плана на Пета градска част (кв.Филипово), одобрен 1965 година.

Отреждането (предвиждането) по ОУП на гр.Пловдив е за „Зона (терен) на Градски паркове и градини“ – Тоз (Зоз).

СГКК-Пловдив се счита за сезирана и служебно ще промени начина на трайно ползване на имотите, след като извърши необходимите проверки и се снабди с информация от администрацията на  Община Пловдив, респективно Район Северен.”

Banner 468 x 60 px