Destiny

В Пловдив започва плащането на данък сгради, такса смет и данък МПС

От общинската дирекция „Местни данъци и такси“ в Пловдив уведомяват гражданите, че считано от утре - 13.02.2019 г., могат да заплащат задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2019 г. 

Съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУТОП сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2019 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска - до 01.07.2019 г.

Втора вноска - до 31.10.2019 г.

На предплатилите за цялата година до 30.04.2019 г. се прави отстъпка 5 на сто.

 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2019 Г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва: 

За първото тримесечие       -    до 31.01.2019 г. 

За второто тримесечие       -    до 30.04.2019 г.

За третото тримесечие       -    до 31.07.2019 г.

За четвъртото тримесечие   -   до 31.10.2019 г.

 

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Срок за внасяне - Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

• В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

РАЙОН АДРЕС РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН” ул. „Радецки” №18А 08.00 ч. – 17.30 ч.

„ЮЖЕН” бул.”Македония” №73А 08.30 ч. – 16.30 ч.

„СЕВЕРЕН” бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А 08.30 ч. – 16.30 ч.

„ЗАПАДЕН”                ул.”Вечерница”№ 1А 08.30 ч. – 16.30 ч.

„ИЗТОЧЕН” бул.”Шести септември” № 274 08.30 ч. – 16.30 ч.

„ТРАКИЯ” бул.”Освобождение” № 63 08.30 ч. – 17.00 ч.

• Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД - КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане: 

Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви 441400

Данък върху недвижимите имоти и лихви 442100

Такса за битови отпадъци и лихви 442400

Данък върху превозните средства и лихви 442300

Туристически данък и лихви 442800

• По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;

• На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;

• На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници ОББ АД, Инвестбанк АД, Банка ДСК ЕАД и Банка Пиреос България АД;

• По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928; Отдел „Приходи”:032/276940; 032/276947; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966, както и на следните интернет страници - www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg

 

Banner 468 x 60 px