Destiny

Пилотна за България инициатива стартира в Пловдив

Федерацията на социалните сдружения в България (ФССБ) ще проведе първото по рода си обучение в професионалното направление „Социален асистент“ на 15 служители на функциониращи социални услуги от Пловдив, като така ще им даде възможност да допълнят своята квалификация и да надградят уменията си чрез практико-приложни занимания и време за саморефлексия. То ще се проведе на от 15-ми до 17-ти октомври (понеделник-сряда) в гр. Пловдив, в залата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – ул. „Неофит Бозвели” № 38. 

Инициативата е пилотна за България и е част от усилията за трансфер на утвърдената отдавна практика в Германия на прилагане на дуално обучение за социалните професии. 

Основните аспекти, които ще бъдат засегнати по време на обучението са:

 познаване и прилагане основните правила за безопасна работа; 

 съблюдаване на Етичния кодекс на работещите в сферата на социалните дейности и спазване на етичните норми на общуване с възрастните хора и техните близки;

 разпознаване на рисковите ситуации в работата на социалния асистент и прилагане на адекватни поведенчески модели; 

 подкрепа в процеса на взаимодействието между потребителите на социални услуги и външни лица, институции, организации;

 спазване на критериите и стандартите за социална работа с лица със заболявания или увреждания;

 оказване първа долекарска помощ в ситуации на риск за здравето и живота на потребителя и уведомява семейството и необходимите институции.

 

Професионалният обучител Вера Михайлова от Центъра за професионално обучение „Св. Методий Славянобългарски“ към Федерацията обяснява значението на дуалното обучение за развитието на социалните професии в България и как то би подобрило цялостната среда в социалната сфера:

Защо e необходимо да има дуално обучение в социалните професии в България? 

1. Позициите, ангажирани с пряк контакт с потребителите на социални услуги, в много от случаите се заемат от хора без специализирана подготовка, а понякога и без ценз, т.е. тези социални работници не са подготвени адекватно или се подготвят в „крачка” и на „парче” според условията в съответната организация/институция.

2. Факт е, че за последните близо 30 години вече има натрупан опит и експертиза от конкретната работа с уязвимите групи в НПО-сектора, която обаче също е разпокъсано налична и не е трансферирана адекватно в обучителни материали и пособия и реално обновявана и актуализирана, за да има ефект върху системата.

3. Изключително важно е професионалистите в социалната сферата да получават адекватно обучение, а дуалният аспект е важен за осигуряването на знания и умения за тяхното прилагане в реална среда.

Какво би се променило в България, ако се прилага дуалното обучение в социалните професии? 

1. По-добрата квалификация на професионалистите, пряко ангажирани в осигуряването на грижа за хора от уязвими групи, което ще окаже пряко влияние върху качеството на живот на уязвимите групи. Това би довело до повече удовлетвореност на самите професионалисти и повишено благосъстояние на техните потребители.

2. Осигуряването на трансфер на знания, умения и практически опит ще „раздвижи” системата, необходимо за повишаване на качеството на социалните услуги. Дуалното обучение е насочено към това да произведе ефекти на учене по веригата, не само на най-високо мениджърско ниво, а най-вече на по-ниските квалификационни нива. Това от своя страна би трябвало да има верижен ефект и към повишаване нивата на заплащане, тъй като ще се осъществява по-ефективна и качествена работа с по-квалифициран и мотивиран персонал.

Защо Федерацията на социалните сдружения в България (ФССБ) и защо дуално обучение? 

ФССБ идентифицира дуалното обучение на специалисти от социалните професии като своя задача още през 2013 г. и започна обмена на идеи и опит с партньорите от Баден-Вюртемберг още през 2015 г., когато бяха организирани и първите контакти на по-високо ниво. През септември 2015 г. бе открит Център за професионално обучение по социални професии "Св. Методий Славянобългарски", за който ФССБ получи лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) в края на май същата година. Бе подготвен пилотна проекто-стратегия и концепция за развитието на Центъра, които бяха представени на най-високо ниво при посещението на Петер Фридрих, министър за Федералния съвет, европейските въпроси и международните въпроси на Баден-Вюртемберг в рамките на смесената правителствена комисия България-Баден-Вюртемберг. Бе подписан Меморандум за сътрудничество между двете страни от министър Фридрих и Лазар Лазаров, заместник-министъра на труда и социалната политика.

ФССБ обединява редица НПО, които от повече от 20 години осъществяват трансфер на австрийски и германски ноу-хау в социалната сфера.

 

Banner 468 x 60 px