Destiny

Набират съдебни заседатели, вижте условията

Общински съвет – Пловдив обявява подбор на кандидати за съдебни заседатели в Районен съд – Пловдив с мандат 2019 – 2023 г. 

ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

I.Кандидатите трябва да отгововарят на следните изискванията съгласно чл. 67 от Закона за съдебната власт: 

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който/чл.67. ал.1/: 

1. е на възраст от 21 до 68 години;  

2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

3. има завършено най-малко средно образование;

4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

5. не страда от психически заболявания; 

Съдебен заседател не може да бъде лице, което/чл. 67, ал.3/:

1.е съдебен заседател в друг съд;

2.е общински съветник от съдебния район, за който е избран;  

3.участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4.работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран. 

II. Необходими документи за кандидастване съгласно чл. 68.,ал.3 от Закона за съдебната власт: 

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател – по служебен път;

4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. данни за контакт на две лица, към които Общинските съвети да се обръщат за препоръки;

6. мотивационно писмо;

7. писмено съгласие;

8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документи се подават в деловодството на Общински съвет – Пловдив, ул. „Авксентий Велешки”№ 20, ет.3, стая 206 в часовете от 8, 30 до 12,00ч. и от 13,00 до 17,00ч.

Срок за подаване на документите – 28.09.2018 г./включително/

Подборът ще бъде извършен след публично изслушване на допуснатите кандидати.

Banner 468 x 60 px