В "Южен" обявиха схема за поставяне на временни обекти

Във връзка с чл. 9 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, приета с Решение №71, взето с Протокол №3 от 25.02.2016г., изменена и допълнена с Решение №539, взето с Протокол №22 от 22.12.2016г. на Общински съвет Пловдив и Заповед №47-РОА-240/29.06.2017г., следните одобрени схеми по чл.56 от ЗУТ: 

1. Схема за разполагане на СПО-„Заведение за обществено хранене“, приета с Решение на РЕСУТ при район “Южен“, взето с протокол №12, т. 7 от 15.06.2017г. в УПИ I –комплексно жилищно строителство, кв.3 по плана на кв.“Въстаничеси“-север, гр. Пловдив, 

ул. „Григор Пърличев” на площ от 434кв.м.

2. Схема  за разполагане на СПО-„Павилион за продажба на плодове и зеленчуци“, приета с Решение на РЕСУТ при район “Южен“, взето с протокол №25, т. 2 от 10.10.2011г. в УПИ I –жилищно строителство, кв.59 по плана на кв.“Христо Ботев“-юг, гр. Пловдив, ул. „Михалаки Георгиев” на площ от 20кв.м.

3. Схема  за разполагане на СПО- „Павилион за продажба на храна за домашни любимци“, приета с Решение на РЕСУТ при район “Южен“, взето с протокол №6, т. 8 от 30.03.2017г., в УПИ VI-жилищно строителство, кв.103 по плана на кв.“Христо Ботев“-юг, гр. Пловдив, ул.“Георги Икономов“ на площ от 10,50кв.м.

4. Схема за разполагане на СПО- „Кафе-бърза закуска“, приета с Решение на РЕСУТ при район “Южен“, взето с протокол №6, т. 9 от 30.03.2017г., в УПИV -155, производствена и складова дейност, кв.6 по плана на ЮИЗ I и II част- Пловдив, ул.“Братя Бъксон“ на площ от 82,77кв.м.

Заявленията на кандидатите се подават в 14- дневен срок от деня следващ деня на публикуването на обявата в деловодството на район „Южен“, ул.“Македония“ №73а.

За справки: тел. 032/ 276-117. 

 

Banner 468 x 60 px