Община Пловдив призовава гражданите да използват екологично чисти горива и алтернативни форми на придвижване вместо лични автомобили

Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при Община Пловдив продължава медийната информационна кампания на територията на Община Пловдив свързана с опазване и подобряване качеството на атмосферния въздух.

В тази връзка експертите от дирекцията информират, че на територията на район „Северен“ стартира допълнително 28-дневно непрекъснато измерване на качеството на атмосферния въздух /КАВ/. Изследването се извършва чрез мобилната автоматична станция на РИОСВ Пловдив. Инициативата е в изпълнение на утвърдения от Министерството на околната среда и водите Годишен график за извършване на измерване на КАВ за календарната 2020 г.

Припомняме, че подобни допълнителни индикативни замервания на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив бяха извършени през пролетния и летния период на 2020 г., по време на които не бяха наблюдавани превишения на нормите на атмосферните показатели, определящи КАВ. След приключване на почти едномесечното зимно допълнително замерване на КАВ на територията на града ще се направи анализ и оценка на резултатите от извършения допълнителен мониторинг през цялата 2020 г.

Дирекция „Екология и управление на отпадъците” при Община Пловдив призовава, гражданите и гостите на града да се информират за качеството на атмосферния въздух, за да могат чрез избора си в ежедневните дейности да подпомагат опазването на чистотата на въздуха. Ежедневно дирекцията предоставя на гостите и населението на града информация за качеството на атмосферния въздух в реално време, чрез официалната интернет страница на Община Пловдив http://www.plovdiv.bg/item/ecology/eco_bulletin/.

Превишенията на прахови частици през студеното полугодие на годината се дължат основно на емисии от използваните горива за отопление на домакинствата и автомобилния транспорт, съчетани с неблагоприятни метеорологични условия /висока влажност, температурни инверсии, безветрие/, в резултат на които допълнително се получава и задържане на формираното атмосферно замърсяване с дни. Дирекция „Екология и управление на отпадъците” при Община Пловдив информира, че от началото на годината до момента са регистрирани 37 бр. наднормени стойности по показатели фини прахови частици в атмосферния въздух на автоматична измервателна станция „Каменица“, която отговаря на изискванията на градския фонов пункт за мониторинг на атмосферния въздух на територията на общината. Последното превишение на пределната стойност на средно денонощната норма на пункта е регистрирано на 24.11.2020 г. и е 83,5 μg.m3. Припомняме, че в изпълнение на националното законодателство, следващо Директива 2008/50 / EО на ЕС, определените дневни гранични стойности по показател ФПЧ10  са от 50 μg.m3, които не трябва да се надвишават повече от 35 пъти за календарна година.

Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при Община Пловдив призовава и насърчава населението на града да използва екологично чисти горива и съоръжения с висок КПД при отопление на жилищата си, както и алтернативни форми на придвижване вместо лични автомобили. Предвид зимния период на годината това са основни мерки, които чувствително влияят и подобряват качеството на въздуха в града, и които населението следва да предпочита и изпълнява. Общите целенасочени усилия ще допринесат за повишаване качеството на атмосферния въздух и подобряване качеството на живот на пловдивчани.

Община Пловдив призовава гражданите: Нека  бъдем отговорни към природата! Съвместните действия и усилия на граждани и администрации са в полза подобряване и опазване чистотата на въздуха, който дишаме всички!

 

Banner 468 x 60 px