С близо 12 милиона лева преобразяват "Гладно поле"

Община Пловдив подписа договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за реализацията на проект „Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие "Гладно поле" по Оперативна програма „Региони в растеж“ по  Процедура „BG16RFOP001-1.003 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 - Пловдив“. Договорът е подписан на 29 октомври 2020 г. 

Общата сума на проекта е   11 886 112.50 лева, като от тази сума 9 264 652.50 лева е безвъзмездна финансова помощ, а  2 621 460 лева е собствения принос. Продължителността му е 30 месеца. Целта на този проект е да допринесе за обновяването на зоната и създаването на предпоставки за оптимално използване на териториалните ресурси и инвестиции в икономика, базирана на знанието.

 Целта е да бъде подобрена градската околна среда, намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума чрез комплексно обновяване на транспортна инфраструктура. В резултат ще се повиши транспортната достъпност и свързаност на икономическата зона, което ще представлява първа стъпка от дългосрочната визия за нейното бъдещо развитие като фокус на инвестиции и високотехнологични дейности.

Предвижда се изграждане на главна и второстепенна улична мрежа с благоустрояване и оформяне на места за паркиране в рамките на пълния уличен профил, включително на пълна подземна техническа инфраструктура и зеленина за широко обществено ползване: бул. „Санкт Петербург“, ул. „Тодор Гатев“ – в участъка на ул. „Богомил“.

Предвидена реконструкция, включително разширяване на ул. „Лев Толстой“ - от ул. "Генерал Радко Димитриев" до ул. "Богомил" и изпълнение на улично озеленяване.

Ще бъде извършена рехабилитация на съществуващи улици „Богомил“ - от ул. "Лев Толстой" до бул. "Санкт Петербург", ул. „Радко Димитриев“ - от ул. "Лев Толстой" до ул. "Георги Странски", улично озеленяване и прилежащи обществени зелени площи.

В момента върви процедура за избор на изпълнител на инженеринг по три обособени позиции:

OΠ № 1: бyл. „Caнĸт Πeтepбypг“ (ceвepнo плaтно) – oт yл. “Бoгoмил“ дo бyл. “Ocвoбoждeниe“,  yл. „Toдop Гaтeв“ –  oт yл. „Бoгoмил“ дo o.т.85;

OΠ № 2: yл. „Лeв Toлcтoй“ - oт yл. “Гeн. Paдĸo Димитpиeв“ дo  yл. „Бoгoмил“.

OΠ № 3: yл. „Бoгoмил“ - oт yл.“Лeв Toлcтoй“ дo бyл. „Caнĸт Πeтepбypг“, yл. „Гeн. Paдĸo Димитpиeв“ - oт yл. “Лeв Toлcтoй“ дo  yл. „Гeopги Cтpaнcĸи“.

 

 

Banner 468 x 60 px