Destiny

За България развитието на креативни учители е приоритет

Политиката за развитие на мотивирани и креативни учители е приоритетна за българската държава, а повишаването на привлекателността и на престижа на учителската професия и обезпечаването на системата на образованието в дългосрочен план с учители по всички учебни предмети са от ключово значение.

Тази позиция на страната ни бе представена от заместник-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова пред Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС (Образование) в Брюксел на 7 март. Резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета бяха одобрени от Министерския съвет.
България изрази подкрепа за целенасочената политика на европейско ниво за насърчаване на мобилността сред учителите и за създаване на мрежи в рамките на европейското образователно пространство. Според страната ни това ще помогне на отделните държави да модернизират системите си за образование и обучение въз основа на определени общи приоритети.
В хода на дискусиите държавите членки представиха своя опит със справянето с недостига на учители и предизвикателствата, свързани с привличането, повишаването на квалификацията и задържането на квалифицирани и добре обучени учители и обучители.
Предоставяните в рамките на Европейското образователно пространство възможности за споделяне на опит и добри практики бяха оценени положително. Очерта се тезата, че в контекста на европейското сътрудничество могат да бъдат обсъдени редица конкретни въпроси, сред които подпомагане на иновациите в обучението, подкрепа на благосъстоянието на учителите, улесняване на работата в мрежа, споделяне на знания и мобилност на преподавателите.

Banner 468 x 60 px