Плевнелиев иска да регистрира работодателска организация, без да има право

Президентът Росен Плевнелиев (2012-2017 г.) опитва да регистрира асоциацията си за иновативни технологии като една от национално представителните работодателските организации в България, научи Economic.bg.

 По този начин той ще получи право да участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество, да бъде включен във формалното обсъждане на социалната и икономическа политика на страната, както и да се възползва от всички други права, които ще получи с признаването на БРАИТ за работодателска организация.

За да бъде призната на национално ниво една работодателска организация обаче, тя трябва да отговаря на няколко формални критерия. Единият от които е количественият - брой членове и работни места, които тези членове създават. Другият е организацията да бъде регистрирана в Регистъра на синдикални и работодателски организации към съответния окръжен съд по седалището им - в случая в Софийския градски съд (СГС).

Оказва се, че има проблем и по двата критерия, което прави признаването на организацията недопустимо. Проверка на Economic.bg показва, че Сдружение „Българска работодателска асоциация иновативни технологии „БРАИТ“ е регистрирана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието през 2019 г. с ЕИК 175816050. Но не и в регистъра по член 49, ал. 1 от Кодекса на труда. А това е задължително условие, дори има условие регистрацията там да е три години преди кандидатстването. И тъй като регистърът на синдикалните и работодателските организации действа от 1 януари 2018 г., първата организацията формално може да подаде заявка едва на 1 януари 2021 г.

С изменение и допълнение на чл. 49 от КТ (обн. ДВ, бр. 59 от 2018 г.) петте заварени работодателски организации - АИКБ, КРИБ, БСК, БТПП и ССИ, запазиха автоматично качеството си на юридическо лице, без да се вписват в регистъра на синдикалните и работодателските организации към съответния окръжен съд по седалището им. БРАИТ обаче не е имала правосубектност, която да запази.

Както бе посочено по-горе, БРАИТ е сдружение с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза. Този вид сдружения се уреждат специално и само по реда на ЗЮЛНЦ. На основание, че дейността им е в обществена полза, а не в полза на членовете им, те ползват редица данъчни и други облекчения, имат специфични цели и подлежат на специална отчетност. И на тази основа има и абсолютна пречка БРАИТ да бъде разглеждана като работодателска организация по смисъла на чл. 49 КТ.

Според източници на Economic.bg се оказва натиск върху социалното министерство и дори върху останалите признати работодателски организации БРАИТ също да бъде призната, макар и в нарушение на закона.

Banner 468 x 60 px