Destiny

Повишаване на ресурсната ефективност в ДИО ЕООД чрез внедряване на процесна иновация за производство на стъкла за очила

Проект „Повишаване на ресурсната ефективност в ДИО ЕООД чрез внедряване на процесна иновация за производство на стъкла за очила“ се осъществява в рамките на договор BG16RFOP002- 3.004-0128-C02, процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът стартира на 23.11.2018 г. със срок за изпълнение 20 месеца. Общата му стойност е 722 855.87 лв., в това число 505 999.11лв. безвъзмездна финансова помощ.

Общата цел на проекта е повишаване на ресурсната ефективност в ДИО ЕООД чрез внедряване на пилотна за България процесна иновация, основана на цялостното управление на качеството в производствените процеси. Специфичните му цели са: 

- Намаляване на влаганите за производството на единица продукция суровини и спомагателни материали 

- Постигане на по-ефективно управление на отпадъците от производството и намаляване на генерирания отпадък на единица продукция

- Намаляване на употребяваната в производството свежа вода 

- Осигуряване на техническа и информационна обезпеченост за целите на имплементиране на пилотната ресурсно ефективна технология в производството на ДИО ЕООД

За постигане на заложените цели бяха закупени и внедрени следните активи:

- Оптична система за окачествяване на заготовките - 1бр.

- Електронна система за многоточково замерване на оптични стойности, изготвяне на цветни карти, окачествяване и маркиране на офталмологични стъкла - 1 бр.

- Индустриална система за изработване на органични офталмологични стъкла с филтриращи помпи за вода -1 бр.

- Балираща преса за хартия и картон -1 бр.

Чрез закупените система за окачествяване на заготовките, система за многоточково замерване на оптични стойности, окачествяване и маркиране и система за изработване на стъкла се постигна редуциране на влаганите суровини (бази, бои, лакове) с около 13 – 14% и на спомагателните материали (спирт и др.) на единица продукт, произвеждани в ДИО ЕООД.

Чрез същите тези активи беше постигнато и по ефективно управление на отпадъците, а чрез закупената преса за хартия и картон се създадоха предпоставки за намаляване и рециклиране на специфичните отпадъчни потоци от производството под формата на хартиени и картонени опаковки. 

Внедряването в производството на индустриална система за изработване на стъкла с филтриращи помпи за вода допринесе за намаляването на употребата на свежа вода за производството на единица изделие с 32% и емисиите в отпадъчните води, благодарение на филтриращите помпи в машината, генерираните стружки при фрезоване и полиране на стъкла се премахват от отпадната вода, което ще я прави годна за многократна употреба. 

Чрез придобиването на посочените ДМА и получаването на специализирана техническа помощ под формата на консултантски услуги се осигури цялата техническа и информационна обезпеченост за успешното внедряване на пилотна и иновативна за България технология за производство на офталмологични стъкла, базирана на цялостно управление на качеството в производството, която вече е факт.

Всички тези положителни ефети от изпълнението на проекта допринесоха за повишаване на ресурсната ефективност в  производството на ДИО ЕООД и намаляване негативното въздействие върху околната среда от дейността на предприятието. 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-3.004-0128-C02, „Повишаване на ресурсната ефективност в ДИО ЕООД чрез внедряване на процесна иновация за производство на стъкла за очила“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ДИО" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган. 

Banner 468 x 60 px