Водещи новини:

Хороскоп: Лю­бо­вен ден е по­не­дел­ник за Близ­на­ци­те, щас­тли­ви са Ри­би­те днес

  • Published in Lifestyle

ОВЕН
По­не­дел­ник е ден за тран­сфор­ма­ции око­ло вас. Фи­нан­со­ва­та дей­ност не но­си ус­пех. Необ­хо­ди­ма е оп­ре­де­ле­на ра­зум­на па­сив­ност, при­ми­ре­те се с то­зи факт. От­дай­те се по­ве­че на сре­щи и кон­так­ти, въз­мож­но е да при­със­тва­те на ра­дос­тни съ­би­тия.

ТЕЛЕЦ
За да е ка­чес­твен денят ви, за­ви­си из­цяло от вас. Въп­ре­ки че се чувс­тва­те преу­мо­ре­ни или по-ско­ро сте в със­тоя­ние на ва­куум, ху­ба­во е да се ак­ти­ви­зи­ра­те. Мно­зи­на ще пред­по­че­тат лю­бов­ни­те кон­так­ти, кои­то ще се за­дей­стват от пром­яна в до­ма.

БЛИЗНАЦИ
Лю­бо­вен ден е по­не­дел­ник за Близ­на­ци­те, хар­мо­ния ца­ри при се­мей­ни­те. Къс­мет­лий­ски, но не вли­зай­те в спор с ко­ле­ги и биз­нес парт­ньо­ри. Под­дай­те се на им­пул­са за хар­мо­ния и лю­бов и ще се по­чувс­тва­те по-вед­ро. Доб­ро “с­тар­ти­ра­не” днес правят биз­нес­ме­ни­те.

РАК
Ра­ци­те днес ще пъ­ту­ват, при кое­то ще раз­ре­ши­те фи­нан­сов проб­лем или ще на­ме­ри­те из­ход от зат­руд­не­ние. Ще ви е прия­тно на ра­бот­но­то място, про­фе­сио­нал­ният кли­мат е по­доб­рен, а от­но­ше­ния­та – прия­тел­ски. Биз­нес­ме­ни­те да вни­ма­ват за греш­ки със съд­руж­ни­ци­те.

ЛЪВ
По­ве­де­ние­то и нас­трое­ние­то у Лъ­во­ве­те днес се ба­зи­ра на прия­телс­тво и лю­бов. Об­стоя­телс­тва­та око­ло лич­нос­тта ви се про­менят и по­ве­че­то от Лъ­во­ве­те ще се рад­ват на шан­са си днес. От­кроя­ват се но­вос­ти в на­чи­на­ния и стре­меж към усъ­вър­шенс­тва­не .

ДЕВА
Ху­ба­во на­ча­ло за деня, мно­зи­на от вас са об­ла­да­ни от ми­съл­та за ка­чес­тве­на пром­яна в жи­во­та си. Някои се ор­иен­ти­рат към же­нит­ба, дру­ги ще по­търсят раз­нооб­ра­зие в пъ­ту­ва­не или за­поч­ва­не на не­що но­во. В про­фе­сио­на­лен ас­пект денят ще е емо­цио­на­лен. Си­гур­ни са пе­чал­би­те днес.

ВЕЗНИ
Вез­ни­те са в при­пов­диг­на­то нас­трое­ние и по­вод за то­ва е праз­ник или чес­тва­не с мал­ко по­заб­ра­ве­ни прия­те­ли. Из­клю­чи­тел­но пло­до­но­сен по­не­дел­ник за те­зи, чия­то про­фе­сия е из­кус­тво или жур­на­лис­ти­ка. Ва­лид­ни са из­рас­тва­не в ка­рие­ра­та с цел при­до­би­ва­не на из­вес­тност.

СКОРПИОН
Мно­го бла­гоп­рия­тен ден за да­ми­те и по­ве­че­то Скор­пио­ни ще се рад­ват на ус­пе­хи днес. Пол­зот­вор­ни би­ха би­ли дей­ствия­та, ако ра­бо­ти­те съв­мес­тно с няко­го. Фи­нан­со­ва­та пер­спек­ти­ва е доб­ра, но слу­жеб­но мо­же да се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти. Въз­мож­но е да сте на­то­ва­ре­ни про­фе­сио­нал­но.

СТРЕЛЕЦ
Въп­ре­ки че някои Стрел­ци имат лю­бов­ни при­тес­не­ния, по­не­дел­ник но­си нов оп­ти­ми­зъм. Сът­руд­ни­чес­тво­то е мно­го важ­но за дей­нос­тта ви днес и поч­ти всяко на­чи­на­ние изи­сква съюз­ни­чес­ки дей­ствия. Дос­та неп­рия­тен мо­же да бъ­де ра­бот­ният ви ден – да бъ­де­те ого­рче­ни от не­чие из­каз­ва­не. Оча­квай­те оба­жда­не от на­чал­ни­ци­те си за някак­ва ра­бо­та.

КОЗИРОГ
По­не­дел­ник за­поч­ва с проб­ле­ми в бра­ка за Ко­зи­ро­зи­те. Дос­та раз­кла­те­но е пси­хи­чес­ко­то ви със­тоя­ние от ого­рче­ния и без­по­лез­ни уси­лия да се спра­ви­те. От­ри­ца­тел­ни­те емо­ции в до­ма ще под­тик­нат мно­зи­на към реа­ли­за­ция на ра­бот­но­то място и на хар­мо­нич­ни взаи­моот­но­ше­ния с ко­ле­ги­те им. Ще по­лу­чи­те тяхно­то одо­бре­ние за общ проект.

ВОДОЛЕЙ
Дос­та емо­цио­нал­но за­поч­ва­те по­не­дел­ник. Мно­зи­на Во­до­леи са “ок­ри­ле­ни” от щас­тли­ви­те об­стоя­телс­тва око­ло тях, но не е пре­по­ръ­чи­тел­но да се из­да­ва­те. Някои пла­ни­рат кар­ди­нал­но да про­менят жи­во­та си. Мно­го си­лен ден за фи­нан­си­те ви, ще ус­пее­те не са­мо да раз­ре­ши­те проб­лем.

РИБИ
Щас­тли­ви са Ри­би­те днес, някои пла­ни­рат за­ми­на­ва­не. Ми­ро­лю­би­ва и хар­мо­нич­на е до­маш­на­та об­ста­нов­ка и по­ве­че­то от вас ще се рад­ват на спо­кой­ствие и до­ма­шен уют. До­бър слу­же­бен ден, за­поч­ват бла­гоп­рия­тни тран­сфор­ма­ции за вас. Ос­во­бо­де­те се от мни­тел­ност и нап­ре­же­ние. Са­ми съз­да­ва­те преч­ки в ра­бо­та­та си и из­ди­га­те ба­рие­ри.

Banner 468 x 60 px