Хороскоп: За Близ­на­ци­те то­зи ден е из­пъл­нен с дви­же­ния и дей­нос­т, пред Лъ­во­ве­те стои ва­жен проб­лем за раз­ре­ша­ва­не

  • Published in Lifestyle

ОВЕН

Втор­ник но­си из­вес­тия за Ов­ни­те, кои­то съ­дър­жат три ви­да но­ви­ни. За ед­ни от вас са лич­ни, за дру­ги – про­фе­сио­нал­ни, а за тре­ти – за до­ма. Денят не блес­ти с осо­бен ус­пех от­нос­но ва­ши­те де­ло­ви за­да­чи и про­фе­сио­нал­ни дей­ствия. Въз­дър­жай­те се от проек­ти в та­зи об­ласт, за­що­то об­ста­нов­ка­та е про­мен­ли­ва и има неочаквани обрати.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те най-гол­яма­та те­жест е свър­за­на с необ­хо­ди­мос­тта да дей­стват са­ми. Ос­вен то­ва бди­тел­нос­тта ви трябва да бъ­де на ви­со­ко ни­во, тъй ка­то са на­ли­це тай­ни до­мог­ва­ния с цел да ви нав­редят. Мно­зи­на имат шанс за близ­ки кон­так­ти с хо­ра от об­щес­тво­то, ста­ва въп­рос за взаим­ни дей­ствия с фи­нан­со­ва цел.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци­те то­зи ден е из­пъл­нен с дви­же­ния и дей­нос­ти. Бър­зи­те ви дей­ствия по въп­ро­си, има­щи де­ло­ви ха­рак­тер, ще по­мог­нат за ус­пеш­но­то им раз­ре­ша­ва­не и някои ще имат па­рич­ни при­до­бив­ки. На­ла­га се по-це­ле­на­со­че­но да раз­гле­да­те лич­ни­те си проб­ле­ми. Про­фе­сио­нал­ни­те си ан­га­жи­мен­ти из­вър­швай­те ме­то­дич­но и пос­ле­до­ва­тел­но.

РАК

Ра­ци­те са ене­рги­ти­зи­ра­ни и дей­стват по кон­крет­ни­те за­да­чи, кое­то ще им до­не­се ус­пех. Но някои от вас правят из­клю­че­ние от то­ва оп­ре­де­ле­ние и все още са под въз­дей­ствие­то на ине­ртнос­т. Втор­ник има доб­ро раз­ви­тие, ако не се объ­рне­те към влия­тел­ни хо­ра за под­кре­па. Дей­ствай­те са­ми и раз­чи­тай­те са­мо на шан­са си.

ЛЪВ

Пред Лъ­во­ве­те стои ва­жен проб­лем за раз­ре­ша­ва­не и цяло­то им вни­ма­ние днес е на­со­че­но към не­го. То­ва ще ви нап­ра­ви спри­ха­ви и при­бър­за­ни в дей­ствия­та, кое­то ни­ко­га не е би­ло га­ран­ция за пос­ти­га­не на ус­пех. По­съ­вет­вай­те се с прия­те­ли и по­тър­се­те заед­но най-пра­вил­ния път за справ­яне с проб­ле­ма. Шанс за любовна авантюра.

ДЕВА

За Де­ви­те втор­ник ще бъ­де тру­ден ден. На­ма­ле­ни са фи­зи­чес­ки­те ви си­ли по­ра­ди без­съ­ние, по­ро­де­но от фи­нан­со­ви проб­ле­ми. При те­зи об­стоя­телс­тва ще ви бъ­де труд­но да пос­тиг­не­те ус­пех, без да при­бег­не­те до чуж­да по­мощ. Нер­вни сте, но е ху­ба­во да крие­те нер­внос­тта си от ко­ле­ги­те и парт­ньо­ри­те в биз­не­са.

ВЕЗНИ

За Вез­ни­те нас­тъп­ват де­ло­ви про­ме­ни, кои­то имат от­но­ше­ние към биз­не­са. Дей­ствия­та ви е необ­хо­ди­мо да бъ­дат точ­ни и бър­зи, за да за­дър­жи­те ни­во­то, на кое­то се на­ми­ра­те. От об­щес­тве­на стра­на съ­щес­тву­ват неизя­сне­ни фак­ти, кои­то мо­гат да се ока­жат преч­ка за вас. Ще има­те доб­ри фи­нан­со­ви при­до­бив­ки.

СКОРПИОН

От Скор­пио­ни­те най-дей­стве­ни във втор­ник ще бъ­дат биз­нес­ме­ни­те. Де­ла­та ви на­ми­рат доб­ро раз­ви­тие, а за някои от вас се появ­яват но­ви въз­мож­нос­ти за обе­ди­не­ния при ре­ша­ва­не на да­де­ни въп­ро­си. Про­фе­сио­нал­ният ден ще пре­ми­не мъ­чи­тел­но за някои, ма­кар че не ви лип­сват въз­мож­нос­ти да реа­ли­зи­ра­те за­ми­съ­ла си.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те ви­на­ги бър­зат, ко­га­то имат да из­вър­шат не­що, и втор­ник не пра­ви из­клю­че­ние от то­ва пра­ви­ло. Но за раз­ли­ка от друг път, днес дей­ствия­та ви ще бъ­дат ус­пеш­ни. Об­хва­ща всич­ко от лич­ни, об­щес­тве­ни или про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си. Ата­ку­ва­на­та по­зи­ция днес е до­мът ви. Неот­стъп­чи­ви сте в спо­ро­ве­те със се­мей­ния парт­ньор, бъдете търпеливи и любвеобвилни.

КОЗИРОГ

За Ко­зи­ро­зи­те нас­тъп­ват някои не­же­ла­тел­ни про­ме­ни в об­щес­тве­но­то им по­ло­же­ние. Не сте в със­тоя­ние да ана­ли­зи­ра­те въп­ро­са, тъй ка­то има­те дос­та­тъч­но при­чи­ни да мис­ли­те във връз­ка с няка­къв де­ло­ви проб­лем. От­нос­но де­ла­та си ще ви по­мог­не ко­ле­га, ко­му­то вярва­те без­ре­зер­вно. Ра­дос­тни съоб­ще­ния ще по­лу­чи­те отдалече, свързано е с пътуване.

ВОДОЛЕЙ

На­деж­да­та на Во­до­леи­те за по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие на про­фе­сио­нал­ни­те и биз­нес де­ла на­пъл­но ще се оп­рав­дае във втор­ник. Ще по­лу­чи­те и нео­чак­ва­на по­мощ от пре­да­ни прия­те­ли, коя­то ще да­де още по-мо­щен тла­сък. Денят е мно­го до­бър за ва­ши­те кон­так­ти, сре­ща­та ви с но­ви хо­ра ще поз­во­ли да пог­лед­не­те под друг ъгъл на дей­нос­тта си.

РИБИ

Де­ло­вият жи­вот на Ри­би­те се раз­ви­ва твър­де ди­на­мич­но днес. За мно­зи­на във втор­ник ще се ока­же, че трябва да пъ­ту­ват за из­пъл­не­ние на слу­жеб­ни­те си ан­га­жи­мен­ти. Бъ­де­те убе­де­ни, че ще свър­ши­те ус­пеш­но ра­бо­та­та си. В биз­не­са се за­беля­зва някак­во от­стъп­ле­ние, пре­диз­ви­ка­но от ад­ми­нис­тра­тив­ни зат­руд­не­ния. Ще имате спънки в разрешаването на интересуващи ви въпроси.

Banner 468 x 60 px