Хороскоп 18 юли: Почивният ден ще е ад за 3 зодии

  • Published in Lifestyle

ОВЕН

Ви­со­кият емо­цио­на­лен заряд в съ­бо­та, кой­то ви ха­рак­те­ри­зи­ра, е оръ­жие­то, от което трябва да се па­зи­те най-мно­го. То­ва пре­дуп­реж­де­ние се от­нася към про­фе­сионал­ния ден. Въз­дър­жай­те се и из­бягвай­те кон­флик­ти от всяка­къв род. Съ­бо­та предла­га мно­го по-доб­ри въз­мож­нос­ти за вас в сфе­ра­та на кон­так­ти­те.

ТЕЛЕЦ

Бла­гоп­рия­тно ще про­те­че де­ло­ва­та дей­ност при Тел­ци­те. Кон­так­ти­те ще ви пре-дос­тавят мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за об­щес­тве­на реа­ли­за­ция. По­ни­же­ни са фи­нансо­ви­те въз­мож­нос­ти, кое­то дон­якъ­де ще ви де­мо­би­ли­зи­ра, но не се от­пус­кай­те, а дай­те пре­димс­тво на вол­ята си за пос­ти­га­не на ус­пе­хи. 

БЛИЗНАЦИ

Ус­пе­хи­те ви в съ­бо­та са из­ра­зи­тел­ни и не би­ва по­ра­ди някак­ва при­чи­на да объ­рнете гръб на въз­мож­нос­ти­те, кои­то звез­ди­те нед­вус­мис­ле­но под­чер­та­ват. Прио­ри­те­тите ви са лич­ни, слу­жеб­ни, фи­нан­со­ви и за кон­так­ти. Наб­лег­не­те там, къ­де­то спо­ред вас е най-доб­ро­то, кое­то мо­же­те да из­вър­ши­те.

РАК

В съ­бо­та дей­ствате по на­чин, кой­то е де­тер­ми­ни­ран в две нап­рав­ле­ния. Ед­ни от вас ще по­лу­чат не­за­бав­на по­мощ от мъж и же­на. На дру­ги от Рак ще се на­ло­жи да от­стоя­ват твър­до по­зи­ция­та си в биз­не­са. Доб­рият за­вър­шек на деня се оп­ре­деля от лич­но­то ви от­но­ше­ние към се­мей­ния парт­ньор.

ЛЪВ

Ус­пеш­на е съ­бо­та­та за вас, Лъ­во­ве, по от­но­ше­ние на реа­ли­за­ция­та, но не на лич­но ни­во, а тя има от­но­ше­ние в де­ло­ви и со­циа­лен сми­съл. Оча­квай­те под­кре­па от влия-те­лен чо­век, той ще ви нап­ра­ви ис­ка­на­та ус­лу­га под въз­дей­ствие на лич­но от­но­шение – емо­цио­на­лен под­текст или же­ла­ние за бли­зост.

ДЕВА

Пре­ка­ле­но за­ви­си­ми сте от об­стоя­телс­тва­та в съ­бо­та. Ва­ши­те де­ло­ви въп­ро­си ще на­мерят раз­ре­ше­ние на по-къ­сен етап. То­ва ще ста­не чрез под­кре­па­та на же­на, до коя­то ще стиг­не­те чрез пос­ред­ни­чес­тво. Не до­пус­кай­те ох­ладн­ява­не на се­мей­ни­те от­но­ше­ния. Ма­кар и труд­но, в съ­бо­та пости­га­те спо­лу­ка.

ВЕЗНИ

Ди­на­ми­чен е съ­бот­ният ден за Вез­ни. Трябва да сте усъ­рдни в дей­ствия­та си, за да до­ве­де­те зах­ва­на­ти­те де­ла док­рай. За някои то­ва ще бъ­де мно­го труд­но, за­що­то ос-вен препя­тствия­та, кои­то трябва да прео­до­лее­те, днес не се чувс­тва­те мно­го доб­ре. Ов­ла­дей­те нес­по­кой­ствие­то си, за да не си до­ка­ра­те труд­нос­ти.

СКОРПИОН

В съ­бо­та мис­ли­те на Скор­пио­ни­те са на­со­че­ни вър­ху проб­ле­ми­те, кои­то ще ан­гажи­рат вни­ма­ние­то и уси­лия­та им през сед­ми­ца­та. Днес най-лес­но ще се спра­ви­те със за­да­чи, кои­то за­висят от ад­ми­нис­тра­тив­ни ре­ше­ния. В ра­бо­та­та някой мо­же да ви скъ­са нер­ви­те и ще бъ­де не­въз­мож­но да ре­ши­те фи­нан­сов въп­рос.

СТРЕЛЕЦ

Денят но­си неп­рия­тнос­ти за Стрел­ци­те и ед­ва ли ще ус­пее­те да из­вър­ши­те някак­ва ра­бо­та, от коя­то да ос­та­не­те до­вол­ни. Съ­бо­та ще пре­ми­не нер­вно и с мно­го преч­ки. Най-доб­ро раз­ви­тие ще имат лю­бов­ни­те кон­так­ти днес. Денят е под­ходящ за пъ­ту­ва­не и ре­лакс сред при­ро­да­та. Объ­рне­те вни­ма­ние на се­мей­ство­то си. Добрите взаимоотношения зависят от вашата отстъпчивост и ангажираност.\

КОЗИРОГ

Съ­бо­та е дос­та ус­пе­шен ден за де­ло­ва дей­ност и вие ще реа­ли­зи­ра­те някои от наме­ре­ния­та си. Ус­пе­хи ви оча­кват и по де­ло­ви въп­ро­си. Те се из­раз­яват в справ­яне с от­дав­на за­поч­на­та ра­бо­та или с пред­ло­же­ние за раз­рас­тва­не на де­ло­вия об­сег. Ще дос­тигне­те до важ­но ре­ше­ние. Не мис­ле­те за ин­тим­ни контак­ти се­га. Много работа изисква и повече усилие от ваша страна, така че не страдайте от тяхната липса. 

ВОДОЛЕЙ

Денят за по­ве­че­то от Вас ще оп­рав­дае оча­ква­ния­та и на­деж­ди­те ви за по-доб­ро раз­ви­тие на де­ла­та и лич­ния жи­вот. Днес, ко­га­то мно­зи­на от вас се чувс­тват зле в пси­хи­чес­ко или фи­зи­чес­ко от­но­ше­ние, за­поч­ва пе­риод на прос­пе­ри­ра­що раз­ви­тие. Та­зи ди­на­мич­на смяна на по­со­ки­те ще за­поч­не от до­ма ви. Ще се ядо­са­те от­нос­но па­ри­чен въп­рос. Големи харчове, големи плащания за голям проект ви предстоят днес.

РИБИ

Ри­би, нав­ли­за­те в ус­пе­шен пе­риод, ка­то за днес има­те доб­ри въз­мож­нос­ти в де­лови и до­маш­ни зан­ятия. Под­чер­та­ни са кон­так­ти­те, де­ло­ви­те пъ­ту­ва­ния, из­ява на заети­те в сфе­ра­та на жур­на­лис­ти­ка­та, рек­ла­ма­та. Днес оба­че у мно­зи­на се за­беля­зва на­ма­ле­на ак­тив­ност и стран­но са­мои­зо­ли­ра­не. Умората надделява във вас и ще забавите темпото в изпълнението на задачите. Някои отложете, ако е възможно.

Banner 468 x 60 px