Пловдивският окръжен съд осъди бивш началник група в КАТ-Пловдив

Пловдивският окръжен съд в процедура, протекла по реда на съкратеното съдебно следствие, определи на подсъдимия по НОХД№1851/2022 г. М. М. едно общо най-тежко наказание в размер на 2 години и 4 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал.1 от НК отложи изтърпяването на така наложеното общо най-тежко наказание с изпитателен срок от 3 години.

Подсъдимият М. М. призна изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт. Размерът на така наложеното наказание е определен при условията на чл. 54 от НК и след редуцирането с 1/3, съгласно чл. 58а ал.1 от НК.
Със същата присъда Окръжен съд – Пловдив лиши подсъдимия М. М. от право да заема ръководна длъжност в състава на МВР за срок от 3 години. На основание чл. 23 ал.3 от НК съдът присъедини и наказанието глоба в размер на 1000 лева.
Подсъдимият М. М. бе признат за виновен в това, че:
1.В качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение – началник на група „Административно-наказателна дейност, информационно-аналитична дейност и отчет на пътнотранспортните произшествия и водачите“ в сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Пловдив, на 21.11.2021 г. в гр. Пловдив е поискал и на 23.11.2021 г. в гр. Пловдив е приел дар – парична сума в размер на 300 лева, който не му се следва, за да извърши друго престъпление във връзка със службата си – престъпление по чл. 282 ал.2 вр. ал.1 от НК – престъпление по чл. 302 т.1 вр. чл. 301 ал.3 вр. ал.1 от НК.
2.В периода от 23.11.2021 г. до 01.02.2022 г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение - началник на група „Административно-наказателна дейност, информационно-аналитична дейност и отчет на пътнотранспортните произшествия и водачите“ в сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Пловдив, не е изпълнил служебните си задължения:
Чл. 52 ал.1 от ЗАНН – „Наказващият орган е длъжен да се произнесе по административно-наказателната преписка в месечен срок от получаването й“, като не се е произнесъл в законно установения срок,
Чл. 172 ал.1 от ЗДвП „Принудителните административни мерки по чл.171 т.1,2,2а, 4, т.5 б.а т.6 и 7 се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица“, като не е издал легитимна заповед за налагане на принудителна административна мярка по чл. 171 т.2а б.А от ЗДвП,
Раздел III от „Правила за правилното и точно прилагане на нормативните актове и вътрешноведомствената нормативна база при осъществяване на административно-наказателната дейност по ЗДвП от структурните звена, осъществяващи пътен контрол в ОД на МВР – Пловдив, утвърдени на 10.10.2019 г. от Директора на ОД на МВР – Пловдив, в частта: „При отнети документи по съставения АУАН – СУМПС и СРМПС да се издават своевременно ЗППАМ“, като не е издал заповед за прилагане на ПАМ своевременно и в частта: „След получаване на съставените АУАН от определени служители от началниците на структурните звена срещу подпис, да се въвеждат в АИС-АНД не по-късно от края на първия работен ден, следващ деня на съставянето на акта“, като не е предал своевременно съставения АУАН за въвеждане в АИС-АНД.
Раздел IV от „Правила за правилното и точно прилагане на нормативните актове и вътрешноведомствената нормативна база при осъществяване на административно-наказателната дейност по ЗДвП от структурните звена, осъществяващи пътен контрол в ОД на МВР – Пловдив, утвърдени на 10.10.2019 г. от Директора на ОД на МВР – Пловдив, в частта „Отнетите документи СУМПС и СРМПС да бъдат изпращани на поделенията, които са ги издали, ведно с връчени НП и ЗППАМ“, като наместо да изпрати отнетите регистрационни табели, съобразно указаното, ги е върнал на А. Д.,
с цел да набави за другиго облага – за А. С. Д., изразяваща се в избягване на административно-наказателна отговорност и за А. В. Д., изразяваща се в осигуряване на възможност лек автомобил „БМВ 730“ да продължи да бъде управляван в страната и чужбина и от това са настъпили значителни вредни последици – уронване престижа на МВР и създаване на предпоставки за извършване на нови нарушения на ЗДвП – престъпление по чл. 282 ал.2 вр. ал.1 от НК.

3.В периода на края на януари 2022 г. – 01.02.2022 г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление е подбуждал повече от две лица, а именно 4 лица, към престъпление по чл. 290 от НК, както следва:
В края на януари 2022 г. е подбуждал А. Д. и С. Д. да потвърдят неистина, като заявят, че при извършената на 20.11.2021 г. проверка не са били сваляни от полицейски служители номерата на лекия автомобил „БМВ 730“.
На 01.02.2022 г. е подбуждал В. Б. и Р. В. да потвърдят неистина и да затаят истина, като заявят, че не си спомнят/не са сигурни дали са свалили регистрационните табели от лекия автомобил „БМВ 730“ при извършената от тях на 20.11.2021 г. проверка на този автомобил – престъпление по чл. 293 ал.2 вр. ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК.
4.На 02.02.2022 г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице - началник на група „Административно-наказателна дейност, информационно-аналитична дейност и отчет на пътнотранспортните произшествия и водачите“ в сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Пловдив, в кръга на службата си е съставил официален документ – Заповед за прилагане на принудителна административна мярка с посочена дата 20.11.2021 г., в който е удостоверил неверни обстоятелства – че документът е съставен на 20.11.2021 г., с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства – престъпление по чл. 311 ал.1 от НК.
Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.

Banner 468 x 60 px