Destiny

Над 2000 души са се преселили от село в град в Пловдивска област

fokus fokus

Над 2000 души от Пловдивска област са сменили местоживеенето си от село в град през миналата година.

През 2017 година в преселванията между населените места в областта и страната са участвали почти 5500 души, които са с 900 х повече в сравнение с предходната година. От всички, които са променили своето обичайно местоживеене вътре в страната, 42 % са мъже и 58 % – жени. По отношение на възрастовата структура с най-голям относителен дял сред преселващите се са лицата във възрастовата група 20-39 години – 34 %, следвани от лицата под 20 години – 30.8 %.

Значително по-малък е делът на лицата на 60 и повече навършени години и на тези на 40-59 години. Най-голямо движение има по направлението „село – град“. С по-малък обхват са миграционните потоци по направленията „град- село“ – 1500 души и над 1200 по направлението „град-град“. Най-слабо изразено е движението между селата.

Banner 468 x 60 px