Destiny

БНБ с предупреждение към банките

От БНБ отправиха ясно послание към българските банки. Бързата кредитна експанзия в България се отразява положително върху доходността на банковия сектор в краткосрочен план. Тази динамика обаче създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и акумулиране на кредитен риск в баланса на банковата система, пише Българската народна банка.

Предупрежденията на БНБ са част от мотивите, с които запазва високото ниво на антицикличния капиталов буфер на 2% и за второто тримесечие на 2024 г.

Показателят, чието повишаване централната банка започна от 2021 г. насам, се използва при изчисляване на антицикличния капиталов буфер, който трябва да подържа всяка търговска банка в България.

Той се равнява на общата сума на рисковата експозиция на съответната банка, умножена по среднопретеглената стойност на нивата на антицикличния буфер.

Колкото по-висока е стойността на показателя на БНБ, толкова повече ресурс трябва да заделят частните финансови институции.

Централната банка подчертава, че кредитната активност в България се запазва висока в условията на текущите силно отрицателни стойности на реалните лихвени проценти и високо ниво на капиталова адекватност и ликвидност в банковата система, които фактори стимулират съответно търсенето и предлагането на кредити.

Предвид волатилността на енергийните цени, рисковете от проблеми във веригите на доставки и очаквано забавяне на външното търсене, способността за обслужване на задълженията може да отслабне, което да доведе до нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки.

В допълнение, върху финансовото състояние на кредитополучателите ще повлияе протичащият глобален процес на повишение на лихвените проценти, чието пренасяне върху лихвените нива в страната ще се ускори през следващите месеци.

Във връзка с това кредитните институции следва да се придържат към консервативна политика при осъществяване на кредитната си дейност, към своевременно и адекватно провизиране и към капиталово планиране, което надлежно отчита развитието на рисковете в икономическата среда, пише economic.bg.

Banner 468 x 60 px